Ligjet per Punen ne Republiken e Shqiperise

LIGJ Nr. 7961, datë 12.7.1995 KODI I PUNES I REPUBLIKES Të SHQIPERISE

(Ndryshuar me ligjin nr. 8085, datë 13.3.1996)
(Ndryshuar me ligjin nr. 9125, datë 29.7.2003)
(Ndryshuar me ligjin nr. 10 053, datë 29.12.2008)
(Ndryshuar me ligjin nr.  136/2015, datë 5.12.2015)

 

—————————————————————————————————————————————–