L I G J Nr.8786, datë 7.5.2001 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.26 “KRIJIMI I MEKANIZMIT PËR CAKTIMIN E PAGËS MINIMALE, 1928” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS”

L I G J

Nr.8786, datë 7.5.2001

 

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.26 “KRIJIMI I MEKANIZMIT PËR CAKTIMIN E PAGËS MINIMALE, 1928” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

K UV E N D I

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

V E N D O S I:

Neni 1

Ratifikohet “Konventa nr.26 “Krijimi i mekanizmit për caktimin e pagës minimale, 1928” e Organizatës Ndërkombëtare të Punës”.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr. 3014, datë 18.5.2001 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani

KONVENTA NR.26

 

KONVENTA LIDHUR ME KRIJIMIN E MEKANIZMIT PËR CAKTIMIN E PAGËS MINIMALE

 

Konferenca e Përgjithshme e Organizatës Ndërkomëtare të Punës, e thirrur nga Këshilli Drejtues i Organizatës Ndërkombëtare të Punës në Gjenevë dhe e mbledhur në sesionin  e njëmbëdhjetë më 30 maj 1928, dhe

Pasi ka vendosur për miratimin e disa propozimeve lidhur me mekanizimin e caktimit të pagës minimale që është pika e parë e axhendës së Sesionit, dhe

Pasi ka vendosur që këto propozime të marrin formën e një Konvente Ndërkombëtare,

Miraton në ditën e gjashtëmbëdhjetë të Qershorit  të vitit njëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e të të, Konventen e mëposhtme, e cila mund të quhet Konventa për Mekanizimin e caktimit të pagës minimale, 1928, për ratifikimin nga Anëtarët e Organizatës Ndërkombëtare të Punës, në përputhje me dispozitat e Kushtetutës së Organizatës Ndërkomëtare të Punës:

Neni 1

 1. Çdo anëtar i Organizatës Ndërkombëtare të Punës, i cili ratifikon këtë Konventë, angazhohet të krijojë dhe të mbajë mekanizmin me anë të të cilit mund të caktohet kuota e pagave minimale për punëtorët e punësuar në industri ose pjesë të industrisë (dhe veçanërisht në industritë shtëpiake), në të cilat nuk ka ndonjë rregull për rregullimin efektiv të pagave nga marrëveshja kolektive apo ndonjë mjet tjetër dhe pagat janë jashtëzakonisht të ulëta.
 2. Në kuptim të kësaj Konvente termi “industri” nënkupton industrinë përpunuese dhe tregtinë.

Neni 2

Çdo anëtar që ratifikon këtë Konventë duhet të jetë i lirë të vendosë, pas konsultimeve me organizatat e punëtorëve dhe punëdhënësve në industritë në fjalë ose në pjesë të saj (nëse ka), se në cilat industri ose pjesë të industrisë duhet të zbatohet metodika e caktimit të pagës minimale e përmendur në nenin 1.

Neni 3

 1. Çdo anëtar që ratifikon këtë Konventë duhet të jetë i lirë të caktojë natyrën dhe formën e metodave të caktimit të pagës minimale dhe modalitetet e zbatimit të tyre.
 2. Me kusht që:
 3. përpara se të zbatohen metodat në industri ose pjesë të industrisë, duhet të konsultohen me përfaqësuesit e punëtorëve dhe punëdhënësve të interesuar, përfshi përfaqësuesit e organizatave të tyre respektive, nëse ka, si dhe çdo person tjetër, të cilët janë të kualifikuar për këtë qëllim si rezultat i profesionit ose funksionit të tyre dhe që gjykohen nga autoriteti kompetent të përshtatshme për t’u konsultuar.
 4. punëtorët dhe punëdhënësit e interesuar duhet të marrin pjesë në zbatimin e metodave në mënyrën dhe masën që përcaktohet në legjislacionin e vendit, por në çdo rast në numër të barabartë dhe në kushte të barabarta;
 5. kuotat minimale të pagave, të cilat janë caktuar, janë të detyrueshme për punëdhënësit dhe punëtorët përkatës nuk mund të ulen nga ata nëpërmjet marrëveshjes individuale, as asaj kolektive, përveç me autorizim të veçantë të autoritetit kompetent.

Neni 4

1.Çdo anëtar që ratifikon këtë Konventë duhet të marrë masat e nevojshme, nëpërmjet një sistemi të mbikëqyrjes së sanksioneve, për të siguruar informimin e punëtorëve dhe punëdhënësve të  interesuar, lidhur me kuotat minimale të pagave që janë në fuqi, si dhe që pagat e dhëna nuk janë më të ulta se këto kuota në rastet kur janë të zbatueshme.

 1. Punëtori, ndaj të cilit zbatohet kuota minimale dhe të cilit i është dhënë pagë më e ulët se këto kuota, ka të drejtë të kërkojë në gjykatë ose nëpërmjet procedurave të tjera ligjore, pagimin e shumës së papaguar.

Neni 5

Çdo anëtar që ratifikon këtë Konventë duhet të paraqesë në Zyrën Ndërkombëtare të Punës një deklaratë të përgjithshme, në të cilën të listohen industritë ose pjesë të industrive, në të cilat zbatohen metodat e caktimit të pagës minimale, duke treguar modalitetet, si dhe rezultatet e zbatimit të metodave dhe, në formë të përmbledhur, numrin e përafërt të punëtorëve ndaj të cilëve gjen zbatim paga minimale, kuotat e pagave minimale dhe masat e tjera më të rëndësishme, lidhur me pagën minimale.

Neni 6

Ratifikimi zyrtar i kësaj Konvente duhet t’i komunikohet për regjistrim Drejtorit të Përgjithshëm të Zyrës Ndërkombëtare të Punës.

Neni 7

 1. Kjo Konventë është e detyrueshme vetëm për ata anëtarë të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, të cilët kanë regjistruar ratifikimin e saj te Drejtori i Përgjithshëm.
 2. Ajo hyn në fuqi 12 muaj pas datës së regjistrimit të ratifikimit të saj nga dy anëtarë te Drejtori i Përgjithshëm.
 3. Pas kësaj, kjo Konventë do të hyjë në fuqi për çdo anëtar 12 muaj pas datës në të cilën është regjistruar ratifikimi i saj.

Neni 8

 1. Anëtari që ka ratifikuar këtë Konventë mund ta denoncojë atë pas kalimit të dhjetë vjetëve nga data e hyrjes së saj në fuqi për herë të parë, nëpërmjet një akti që i komunikohet për regjistrim Drejtorit të Përgjithshëm të Zyrës Ndërkombëtare të Punës. Ky denoncim do të hyjë në fuqi pas një viti nga data e regjistrimit të tij.
 2. Çdo anëtar i cili ka ratifikuar këtë Konventë dhe i cili nuk e ushtron të drejtën e denoncimit të parashikuar në këtë nen brenda një viti pas kalimit të afatit 10-vjeçar, të përmbledhur në paragrafin e mësipërm, do të jetë i detyruar për një afat tjetër 10-vjeçar dhe pas këtij afati mund ta denoncojë këtë Konventë pas kalimit të çdo afati 10-vjeçar, në përputhje me kushtet e parashikuara në këtë nen.

Neni 9

 1. Drejtori i Përgjithshëm i Zyrës Ndërkombëtare të Punës duhet të lajmërojë të gjithë anëtarët e Organizatës Ndërkombëtare të Punës për të gjitha ratifikimet dhe denoncimet që i komunikohen atij nga anëtarët e Organizatës.
 2. Kur lajmëron Anëtarët e Organizatës për regjistrimin e ratifikimit të dytë që i komunikohet atij, Drejtori i Përgjithshëm duhet t’u bëjë të ditur anëtarëve të Organizatës datën në të cilën Konventa hyn në fuqi.

Neni 10

Këshilli drejtues i Organizatës Ndërkombëtare të Punës duhet t’i paraqesë, në një kohë që e gjykon të nevojshme, Konferencës së Përgjithshme, një raport për zbatimin e kësaj Konvente dhe duhet të shqyrtojë nëse duhet të vendoset në axhendën e Konferencës çështja e ndryshimit të pjesshëm ose të plotë të saj.

Neni 11

Tekstet frëngjisht dhe anglisht të kësaj Konvente janë të barasvlefshme.

 

|