L I G J Nr.9148, datë 30.10.2003 PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT TË VITIT 2002 TË KONVENTËS NR.155 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “PËR SIGURINË NË PUNË, SHËNDETIN DHE MJEDISIN E PUNËS, 1981”

L I G J

Nr.9148, datë 30.10.2003

 

PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT TË VITIT 2002 TË KONVENTËS  NR.155 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “PËR SIGURINË NË PUNË, SHËNDETIN DHE MJEDISIN E PUNËS, 1981”

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

K U V E N D I

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

V E N D O S I:

Neni 1

Ratifikohet Protokolli i vitit 2002 i Konventës nr.155 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës “Për sigurinë në punë, shëndetin dhe mjedisin e punës, 1981”.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekret nr.4008,  datë 18.11.2003 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,

Alfred Moisiu

PROTOKOLL

PËR KONVENTËN E SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË, 1981

Konferenca e përgjithshme e Organizatës Ndërkombëtare të Punës:

duke u mbledhur në Gjenevë nga organi drejtues i Zyrës Ndërkombëtare të Punës dhe duke zhvilluar sesionin e 90-të më, 3 korrik 2002;

duke parë dispozitat e nenit 11 të Konventës së sigurisë dhe shëndetit në punë, 1981 (tani e tutje quhet “Konventa”), e cila parashikon në mënyrë të veçantë:

“Për zbatimin e politikës së përmendur në nenin 4 të Konventës, organi ose organet kompetente sigurojnë që funksionet e mëposhtme të kryhen në mënyrë progresive:

 1. c) caktimi dhe zbatimi i procedurave për njoftimin e aksidenteve dhe të sëmundjeve profesionale nga punëdhënësit dhe, kur është e përshtatshme, nga institutet e sigurimeve dhe subjekteve të tjera të interesuara drejtpërdrejt, si dhe hartimi i statistikave vjetore, në lidhje me aksidentet dhe sëmundjet profesionale;
 2. e) botimi çdo vit i informacionit mbi masat e marra në pajtim me politikën e përmendur në nenin 4 të kësaj Konvente dhe mbi aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe dëmtimet e tjera të shëndetit që janë shkaktuar gjatë ose në lidhje me punën”;

duke pasur parasysh nevojën e forcimit të procedurave të regjistrimit dhe njoftimit për aksidentet dhe sëmundjet profesionale dhe nxitjes së harmonizimit të sistemit të regjistrimit me qëllimin e identifikimit të shkaqeve të tyre dhe marrjen e masave parandaluese;

duke vendosur për aprovimin e propozimeve të caktuara në lidhje me regjistrimin dhe njoftimin e aksidenteve dhe sëmundjeve profesionale, që është pika e pestë e punimeve të sesionit;

duke vendosur që këto propozime të marrin formën e një protokolli të Konventës për sigurinë dhe shëndetin në punë, 1981,

aprovon më 20 qershor 2002 protokollin e mëposhtëm, i cili mund të citohet si protokolli i vitit 2002 i Konventës së sigurisë dhe shëndetit në punë, 1981.

 1. Përkufizime

Neni 1

Për qëllimin e këtij protokolli:

 1. a) Termi “aksident në punë” mbulon një ndodhi që shkaktohet nga ose gjatë punës, e cila mund të rezultojë në dëmtim fatal ose jofatal.
 2. b) Termi “sëmundje profesionale” mbulon çdo sëmundje që shkaktohet si rezultat i ekspozimit karshi rreziqeve që rrjedhin nga aktiviteti i punës.
 3. c) Termi “ndodhi e rrezikshme” mbulon një ngjarje lehtësisht të identifikueshme sipas përkufizimit të ligjeve dhe rregulloreve vendase, me potencialin për t’i shkaktuar një dëmtim ose sëmundje një personi në punë ose publikut.
 4. d) Termi “aksident në rrugë” mbulon një aksident që shkakton vdekjen ose dëmtimin e personit, që ndodh në rrugën ndërmjet vendit të punës dhe
 5. i) vendbanimit të parë ose të dytë të punëtorit;
 6. ii) vendit ku punëtori zakonisht ushqehet;

iii) vendit ku punëtori zakonisht merr pagesën e tij ose të saj.

 1. Sistemet e regjistrimit dhe njoftimit

Neni 2

Organi kompetent, me anë të ligjeve dhe rregulloreve ose ndonjë metodë tjetër në pajtim me kushtet dhe praktikat vendase dhe në konsultim me organizatat me përfaqësues të punëdhënësve dhe punëtorëve, përcaktojnë dhe rishikojnë periodikisht kërkesat dhe procedurat për:

 1. a) regjistrimin e aksidenteve në punë, sëmundjeve profesionale dhe, sipas rastit, ndodhitë e rrezikshme, aksidentet në rrugë dhe rastet e dyshuara të sëmundjeve profesionale;
 2. b) njoftimin e aksidenteve në punë, sëmundjeve profesionale dhe, sipas rastit, ndodhitë e rrezikshme, aksidentet në rrugë dhe rastet e dyshuara të sëmundjeve profesionale.

Neni 3

Kërkesat dhe procedurat për regjistrimin rregullojnë:

 1. a) përgjegjësinë e punëdhënësit për:
 2. i) regjistrimin e aksidenteve në punë, sëmundjeve profesionale dhe, sipas rastit, ndodhitë e rrezikshme, aksidentet në rrugë dhe rastet e dyshuara të sëmundjeve profesionale;

(ii) dhënien e informacionit të përshtatshëm punëtorëve dhe përfaqësuesve të tyre në lidhje me sistemin e regjistrimit;

(iii) sigurimin e mbajtjes së përshtatshme të këtyre të dhënave dhe përdorimin e tyre për marrjen e masave parandaluese;

(iv) mënjanimin e marrjes së masave hakmarrëse ose disiplinore kundër një punëtori që raporton një aksident në punë, sëmundje profesionale, ndodhi të rrezikshme, aksident në rrugë ose rast të dyshuar të sëmundjes profesionale;

 1. b) informacionin që duhet të regjistrohet;
 2. c) periudhën e mbajtjes së këtyre të dhënave;
 3. d) masat për të siguruar konfidencialitetin e të dhënave personale dhe mjekësore në zotërim të punëdhënësit, në pajtim me ligjet dhe rregulloret, kushtet dhe praktikat vendase.

Neni 4

Kërkesat dhe procedurat për njoftimin parashikojnë:

 1. a) përgjegjësinë e punëdhënësve për:
 2. i) njoftimin e organeve kompetente ose organeve të tjera të caktuara në lidhje me aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe, sipas rastit, ndodhitë e rrezikshme, aksidentet në rrugë dhe rastet e dyshuara të sëmundjeve profesionale dhe
 3. ii) dhënien e informacionit të përshtatshëm punëtorëve dhe përfaqësuesve të tyre në lidhje me rastet e njoftuara;
 4. b) kur është rasti, masat për njoftimin e aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale nga institutet e sigurimeve, shërbimet mjekësore në punë, mjekët dhe organe të tjera që janë drejtpërdrejt të interesuara;
 5. c) kriteret sipas së cilave duhet të njoftohen aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe, sipas rastit, ndodhitë e rrezikshme, aksidentet në rrugë dhe rastet e dyshuara të sëmundjeve profesionale;
 6. d) afatet e njoftimit.

Neni 5

Njoftimi përfshin të dhëna mbi:

 1. a) ndërmarrjen, subjektin ose punëdhënësin;
 2. b) nëse është e zbatueshme, personat e dëmtuar dhe natyrën e dëmtimeve ose sëmundjes;
 3. c) vendin e punës, rrethanat e aksidentit ose ndodhinë e rrezikshme dhe, në rastin e një sëmundjeje profesionale, rrethanat e ekspozimit karshi rrezikimit të shëndetit.

III. Statistikat kombëtare

Neni 6

Çdo shtet anëtar që ratifikon këtë protokoll, bazuar  mbi njoftimet dhe informacionin tjetër të disponueshëm, boton çdo vit statistika, të cilat përpilohen në mënyrë të tillë që të përfaqësojnë të gjithë vendin në lidhje me aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe, sipas rastit, ndodhitë e rrezikshme dhe aksidentet në rrugë, si dhe një analizë të tyre.

Neni 7

Statistikat përpilohen në pajtim me skemat e klasifikimit, që janë në pajtim me skemat përkatëse të fundit, ndërkombëtare, që janë përpiluar nën kujdesin e Organizatës Ndërkombëtare të Punës ose organizata të tjera ndërkombëtare.

 1. Dispozita të fundit

Neni 8

 1. Një anëtar mund ta ratifikojë këtë protokoll në të njëjtën kohë ose në çdo moment pas ratifikimit të Konventës, duke ia njoftuar ratifikimin formal Drejtorit të Përgjithshëm të Zyrës Ndërkombëtare të Punës për regjistrimin.
 2. Protokolli hyn në fuqi 12 muaj pas datës në të cilën janë regjistruar ratifikimet për dy anëtarë nga drejtori i përgjithshëm. Pas kësaj, për një anëtar ky protokoll hyn në fuqi 12 muaj pas datës së regjistrimit të ratifikimit nga drejtori i përgjithshëm dhe Konventa është detyruese për anëtarin përkatës, duke shtuar edhe nenet 1 deri 7 të këtij protokolli.

Neni 9

 1. Një anëtar që ka ratifikuar këtë protokoll mund ta denoncojë atë kurdoherë që Konventa është e hapur për t’u denoncuar sipas nenit 25, nëpërmjet një akti drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të Zyrës Ndërkombëtare të Punës për regjistrim.
 2. Denoncimi i Konventës sipas nenit 25 të saj nga një anëtar që ka ratifikuar këtë protokoll shkakton ipso jure denoncimin e këtij protokolli.
 3. Çdo denoncim i këtij protokolli, në pajtim me paragrafët 1 ose 2 të këtij neni, nuk hyn në fuqi deri një vit pas datës në të cilën është regjistruar.

Neni 10

 1. Drejtori i Përgjithshëm i Zyrës Ndërkombëtare të Punës njofton të gjithë anëtarët e Organizatës Ndërkombëtare të Punës për regjistrimin e të gjitha verifikimeve dhe akteve të denoncimit të njoftuar nga anëtarët e organizatës.
 2. Kur bën njoftimin e anëtarëve të organizatës në lidhje me regjistrimin e ratifikimit të dytë, drejtori i përgjithshëm tërheq vëmendjen e anëtarëve të organizatës për datën kur ky protokoll hyn në fuqi.

Neni 11

Drejtori i Përgjithshëm i Zyrës Ndërkombëtare të Punës njofton Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, në lidhje me regjistrimin sipas nenit 102 të Kartës së Kombeve të Bashkuara, të gjitha hollësitë e ratifikimeve dhe akteve të denoncimit të regjistruara nga drejtori i përgjithshëm sipas dispozitave të neneve të mësipërme.

Neni 12

Versionet e tekstit në anglisht dhe frëngjisht të këtij protokolli janë njësoj autentike.

Teksti i mësipërm është teksti autentik i protokollit, i miratuar rregullisht nga konferenca e përgjithshme e Organizatës Ndërkombëtare të Punës gjatë sesionit të 90, të mbajtur në Gjenevë dhe deklaruar e mbyllur më 20 qershor 2002.

Në dëshmi të kësaj, ne i vumë firmat tona më 21.6.2002.

 

|