VENDIM Nr. 1039, datë 4.12.2013 PËR FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT KOMBËTAR TË PUNËS DHE PËR CAKTIMIN E PËRFAQËSUESVE TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NË KËTË KËSHILL

VENDIM

Nr. 1039, datë 4.12.2013

PËR FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT KOMBËTAR TË PUNËS DHE PËR CAKTIMIN E PËRFAQËSUESVE TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NË KËTË KËSHILL

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 200 të ligjit nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

 1. Këshilli Kombëtar i Punës, në vijim KKP, është organ konsultativ trepalësh me përfaqëuses të Këshillit të Ministrave dhe të organizatave të punëdhënësve e të punëmarrësve.
 2. KKP-ja zhvillon këshillime, merr vendime me konsensus dhe i bën rekomandimet përkatëse Këshillit të Ministrave, nëpërmjet ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.
 3. Organizatat e punëdhënësve e të punëmarrësve, si dhe administrata publike duhet t’i vënë në dispozicion KKP-së të gjitha informacionet dhe të dhënat e nevojshme, që kanë lidhje me objektin e funksionimit të këtij Këshilli, për zhvillimin e këshillimeve.
 4. KKP-ja kryesohet nga ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe ka në përbërje, si përfaqësues të Këshillit të Ministrave, këta anëtarë:

– Ministrin e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë;

– Ministrin e Financave;

– Ministrin e Shëndetësisë;

– Ministrin e Arsimit dhe Sportit;

– Ministrin e Drejtësisë;

– Ministrin e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes;

– Ministrin e Zhvillimit Urban dhe Turizmit.

Kandidatë të KKP-së, përfaqësues të Këshillit të Ministrave, janë zëvendësministrat përkatës.

 1. Kryetari i KKP-së ka këto detyra:
 2. a) të drejtojë mbledhjet e KKP-së;
 3. b) të miratojë rendin e ditës, raportin përfundimtar të mbledhjeve, si dhe programin vjetor të këtij Këshilli, pas mirëkuptimit me palët;
 4. c) të informojë Këshillin e Ministrave për rekomandimet e këtij Këshilli, si dhe për mendimet e organizatave të punëdhënësve e të punëmarrësve.
 5. Përfaqësuesit e organizatave të punëdhënësve e të punëmarrësve, anëtarë të KKP-së, caktojnë përkatësisht kryetarët e palëve, të cilët janë edhe nënkryetarë të KKP-së.
 6. KKP-ja mblidhet në përputhje me programin e miratuar prej tij ose me kërkesën me shkrim të çdo pale, drejtuar kryetarit të Këshillit, sipas përcaktimit të bërë në rregulloren e brendshme të funksionimit.
 7. Anëtarët e KKP-së, për çështjet që do të diskutohen, kanë të drejtën e këshillimit paraprak dhe e shprehin qëndrimin e tyre nëpërmjet kryetarit të palës ose anëtarit të ngarkuar nga kryetari përkatës, për çështje specifike.
 8. Pranë KKP-së krijohen dhe funksionojnë komisionet e përhershme e të specializuara trepalëshe, si më poshtë vijon:
 9. a) Komisioni juridik;
 10. b) Komisioni i punësimit, arsimit dhe formimit profesional;
 11. c) Komisioni i pagave, pensioneve dhe përkrahjes sociale;

ç) Komisioni i kushteve të punës, shëndetit dhe sigurimit në punë;

 1. d) Komisioni i ekonomisë dhe i financës;
 2. dh) Komisioni i shanseve të barabarta, aftësive të kufizuara dhe rinisë.
 3. Komisionet e përhershme e të specializuara trepalëshe kanë për objekt të shqyrtojnë çështje për fushat e tyre të kompetencës dhe t’ia transmetojnë mendimet e përfundimet e këshillimeve KKP-së, për:
 4. a) orientimin dhe zbatimin e politikave shtetërore në fushat e veprimtarisë së tyre;
 5. b) projektligjet dhe projektvendimet e Këshillit të Ministrave, që kanë lidhje me fushat e veprimtarisë së tyre;
 6. c) çështjet për të cilat KKP-ja u është drejtuar atyre për konsultim dhe mendim.

Për arritjen e objektivave, çdo komision mund të angazhojë specialistë të kualifikuar.

 1. Komisionet e përhershme e të specializuara trepalëshe kryesohen nga kryetari dhe kanë në përbërje jo më shumë se 6 (gjashtë) anëtarë. Përbërja e tyre përcaktohet nga KKP-ja.
 2. Kryetarët e komisioneve të përhershme e të specializuara trepalëshe caktohen nga ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nga administrata e kësaj ministrie, sipas fushave që ata mbulojnë. Anëtarët e komisioneve, përfaqësues të institucioneve shtetërore, caktohen nga titullarët e tyre.
 3. Anëtarët e komisioneve, përfaqësues të organizatave të punëmarrësve e punëdhënësve (dy për secilën palë) propozohen nga nënkryetarët e palëve.
 4. Për funksionimin e KKP-së, në strukturën e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë ngrihet sekretariati i KKP-së, i përbërë nga tre sekretarë, respektivisht nga një për çdo palë të përfaqësuar në këtë Këshill. Për emërimin e sekretarëve të KKP-së merret edhe mendimi i partnerëve socialë.
 5. Buxheti i pavarur i KKP-së përbëhet nga:
 6. a) fondi i dhënë nga buxheti i shtetit;
 7. b) donacione dhe projekte të ndryshme, të ligjshme.
 8. Fondi i dhënë nga buxheti i shtetit për Këshillin Kombëtar të Punës përdoret, kryesisht, për përballimin e shpenzimeve:
 9. a) të mbledhjeve të KKP-së;
 10. b) të mbledhjeve të komisioneve të përhershme e të specializuara të tij;
 11. c) për funksionimin e zyrave shtetërore të pajtimit;

ç) për organizimin dhe pjesëmarrjen në konferenca trepalëshe;

 1. d) të seminareve dhe aktiviteteve kualifikuese trepalëshe.
 2. KKP-ja bën miratimin paraprak të projektbuxhetit vjetor dhe, nëpërmjet ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ia propozon atë për miratim Këshillit të Ministrave.
 3. Vendimi nr. 730, datë 6.11.2003 i Këshillit të Ministrave “Për funksionimin e Këshillit Kombëtar të Punës dhe për caktimin e përfaqësuesve të Këshillit të Ministrave në këtë Këshill”, shfuqizohet.
 4. Ngarkohet ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI

Edi Rama

|