VENDIM Nr. 520, datë 6.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME KANCEROGJENËT DHE MUTAGJENËT NË PUNË

VENDIM

Nr. 520, datë 6.8.2014

 

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME KANCEROGJENËT DHE MUTAGJENËT NË PUNË”[1]

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 38, pika 2, shkronja “b”, 39, pika 1, shkronja “b”, e 44, pika 1, të ligjit nr. 10237, datë 18.2.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

 1. Miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me kancerogjenët dhe mutagjenët në punë”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
 2. Ngarkohen të gjitha ministritë dhe institucionet në varësi të tyre për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi 6 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI

Edi Rama

RREGULLORE

PËR MBROJTJEN E PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME KANCEROGJENËT DHE MUTAGJENËT NË PUNË

SEKSIONI I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Qëllimi

 1. Kjo rregullore ka për qëllim mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nëpërmjet parandalimit të risqeve që janë të pranishëm ose mund të krijohen nga ekspozimi ndaj kancerogjenëve ose mutagjenëve në punë.
 2. Lidhur me asbestin si agjent kancerogjen, dispozitat e kësaj rregulloreje zbatohen kur ato janë më të favorshme për sigurinë dhe shëndetin në punë se sa dispozitat e rregullave të zbatueshme për asbestin.

Neni 2

Përkufizime

Për qëllim të kësaj rregulloreje, termat e përdorur kanë kuptimet e mëposhtme:

 1. a) “Kancerogjen” është:
 2. i) çdo substancë që plotëson kriteret për klasifikimin si kancerogjen i kategorisë 1A ose 1B, sipas legjislacinit në fuqi për klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e substancave dhe përzierjeve kimike;
 3. ii) çdo përzierje e përbërë prej një apo më shumë substancash, të përmenduara në pikën a(i), ku përqëndrimi i një apo më shumë substancave individuale plotëson kërkesat për kufijtë e përqendrimit për klasifikimin e përzierjes si kancerogjene e kategorisë 1A ose 1B, sipas legjislacionit në fuqi për klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e substancave dhe përzierjeve kimike;
 4. b) “Mutagjen” është:
 5. i) çdo substancë ose përzierje që përmban një ose më shumë substanca dhe që plotëson kriteret për klasifikimin si mutagjen i kategorisë 1A ose 1B, sipas legjislacionit në fuqi mbi klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e substancave dhe përzierjeve kimike;
 6. ii) çdo përzierje që përmban një ose më shumë substanca, të përmenduara në pikën b(i), ku përqëndrimi i një apo më shumë substancave individuale plotëson kërkesat për kufijtë e përqendrimit për klasifikimin e përzierjes si mutagjene e kategorisë 1A ose 1B, sipas legjislacionit në fuqi për klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e substancave dhe përzierjeve kimike;
 7. c) “Vlerë kufi” është, me përjashtim të rasteve kur është parashikuar ndryshe, kufiri i mesatares së ponderuar në kohë i përqendrimit të një kancerogjeni ose mutagjeni në ajër brenda zonës së frymëmarrjes[2] së një punëmarrësi në lidhje me një periudhë reference të specifikuar, siç përcaktohet në shtojcën III.

Neni 3

Fusha e zbatimi, përcaktimi dhe vlerësimi i risqeve

 1. Kjo rregullore zbatohet për veprimtaritë, në të cilat punëmarrësit janë ose mund të jenë të ekspozuar ndaj kancerogjenëve ose mutagjenëve si rezultat i punës së tyre.
 2. Për çdo veprimtari që mund të përfshijë një risk të ekspozimit ndaj kancerogjenëve ose mutagjenëve, përcaktohet natyra, shkalla dhe kohëzgjatja e ekspozimit të punëmarrësve në mënyrë të atillë që të mundësohet vlerësimi i çdo risku për sigurinë ose shëndetin e punëmarrësve, si dhe të përcaktohen masat që duhen marrë.
 3. Rivlerësimi i riskut kryhet rregullisht të paktën një herë në vit, si dhe në çdo rast kur ndodh një ndryshim në kushtet që mund të ndikojnë në ekspozimin e punëmarrësve ndaj kancerogjenëve ose mutagjenëve.
 4. Punëdhënësi duhet t’i japë autoriteteve të inspektimit, me kërkesë të këtyre të fundit, gjithë informacionet e përdorura për të kryer vlerësimin e riskut.
 5. Kur vlerësohet risku, merren parasysh të gjitha rrugët e ekspozimit të tilla si përthithja në ose përmes lëkurës.
 6. Kur kryhet vlerësimi i riskut, punëdhënësi i kushton vëmendje të veçantë çdo pasoje që ka lidhje me sigurinë ose shëndetin e punëmarrësve në risk të veçantë. Punëdhënësi kujdeset që punëmarrësit në risk të veçantë të mos ekspozohen në zonat ku mund të jenë në kontakt me kancerogjenët ose mutagjenët.

SEKSIONI II

DETYRIMET E PUNËDHËNËSIT

Neni 4

Reduktimi dhe zëvendësimi

 1. Punëdhënësi redukton përdorimin e kancerogjenit ose mutagjenit në vendin e punës, konkretisht duke e zëvendësuar atë, për aq sa është e mundur teknikisht, me një substancë, përzierje ose proces, i cili në kushtet e përdorimit nuk është i rrezikshëm ose është më pak i rrezikshëm për sigurinë dhe shëndetin e punëmarrësve.
 2. Punëdhënësi dokumenton masat që merr për reduktimin dhe zëvendësimin dhe i paraqet autoriteteve të inspektimit, me kërkesë të këtyre të fundit, rezultatet e kërkimeve të kryera dhe/ose masat e marra sipas pikës 1 të këtij neni.

Neni 5

Parandalimi dhe reduktimi i ekspozimit

 1. Kur rezultatet e vlerësimit të riskut tregojnë një risk për sigurinë ose shëndetin e punëmarrësve, ekspozimi i punëmarrësve duhet të parandalohet.
 2. Kur nuk është e mundur teknikisht që një kancerogjen ose mutagjen të zëvendësohet me një substancë, përzierje ose proces, i cili, në kushtet e tij të përdorimit nuk është i rrezikshëm ose është më pak i rrezikshëm për sigurinë ose shëndetin, punëdhënësi siguron që substanca kancerogjene ose mutagjene të prodhohet dhe përdoret në një sistem të mbyllur, brenda mundësive teknike.
 3. Kur një sistem i mbyllur nuk është teknikisht i mundur, punëdhënësi siguron që niveli i ekspozimit të punëmarrësve të reduktohet në një nivel sa më të ulët që është e mundur teknikisht sipas teknologjive më të mira të disponueshme.
 4. Ekspozimi nuk tejkalon vlerën kufi të një kancerogjeni të përcaktuar në shtojcën III.
 5. Kur përdoret një kancerogjen ose mutagjen, punëdhënësi zbaton të gjitha masat e mëposhtme:
 6. a) kufizimin e sasive të kancerogjenit ose mutagjenit në vendin e punës;
 7. b) mbajtjen e sa më pak punëmarrësve të ekspozuar ose që mund të ekspozohen;
 8. c) projektimin e proceseve të punës dhe masave të kontrollit inxhinierik, në mënyrë që të shmanget ose minimizohet çlirimi i kancerogjenëve ose mutagjenëve në vendin e punës;

ç) largimin e kancerogjenëve ose mutagjenëve në burim, praninë e një sistemi lokal të ekstraktimit ose ajrimit të përgjithshëm, të gjitha metodat e përshtatshme dhe në përputhje me nevojën për të mbrojtur shëndetin publik dhe mjedisin;

 1. d) përdorimin e procedurave të përshtatshme ekzistuese për matjen e kancerogjenëve ose mutagjenëve, në veçanti për identifikimin e hershëm të ekspozimeve anormale që rezultojnë nga një ngjarje e paparashikuar ose nga një aksident;
 2. dh) zbatimin e procedurave dhe metodave të përshtatshme të punës;
 3. e) masat mbrojtëse kolektive dhe/ose masat mbrojtëse individuale, kur ekspozimi nuk mund të shmanget me anë të mjeteve të tjera;

ë) masat higjieno-sanitare, në veçanti pastrimin rregullisht të dyshemeve, mureve dhe sipërfaqeve të tjera;

 1. f) informimin e punëmarrësve;
 2. g) caktimin e kufijve të zonave me risk dhe përdorimin e shenjave të përshtatshme të paralajmërimit dhe të sigurisë, përfshirë shenjën “Ndalohet duhani”, në zonat ku punëmarrësit janë ekspozuar ose mund të ekspozohen ndaj kancerogjenëve ose mutagjenëve;
 3. gj) hartimin e planeve për përballimin e emergjencave që mund të rezultojnë në ekspozim shumë të lartë;
 4. h) mjete për magazinim, trajtimin dhe transportimin e sigurt, në veçanti duke përdorur kontejnerë të mbyllur dhe të etiketuar qartësisht dhe në mënyrë të dallueshme;
 5. i) mjete për mbledhjen, magazinimin dhe mbajtjen e sigurt të mbetjeve nga punëmarrësit, përfshirë përdorimin e kontejnerëve të mbyllur dhe të etiketuar qartësisht dhe në mënyrë të dallueshme.

Neni 6

Informacion për autoritetin e inspektimit

 1. Kur rezultatet e vlerësimit të riskut tregojnë një risk për sigurinë ose shëndetin e punëmarrësve, punëdhënësi, kur i kërkohet, vë në dispozicion të autoritetit të inspektimit informacione të përshtatshme lidhur me:
 2. a) veprimtaritë dhe/ose proceset industriale të zhvilluara, përfshirë arsyet për të cilat përdoren kancerogjenët ose mutagjenët;
 3. b) sasitë e substancave ose përzierjeve të prodhuara ose të përdorura që përmbajnë kancerogjenë ose mutagjenë;
 4. c) numrin e punëmarrësve të ekspozuar;

ç) natyrën dhe shkallën e ekspozimit;

 1. d) llojin e pajisjeve mbrojtëse të përdorura;
 2. dh) masat parandaluese të marra;
 3. e) rastet e zëvendësimeve.

Neni 7

Ekspozimi i paparashikuar

 1. Në rast të një ngjarjeje të paparashikuar ose të një aksidenti që mund të rezultojë në një ekspozim të lartë të punëmarrësve, punëdhënësi informon punëmarrësit lidhur me këtë ekspozim.
 2. Derisa situata të rikthehet në normalitet dhe shkaqet e ekspozimit të lartë të jenë eliminuar:
 3. a) Lejohen të punojnë në zonën e prekur vetëm ata punëmarrës që janë të domosdoshëm dhe të trajnuar profesionalisht për kryerjen e riparimeve dhe për punë të tjera të nevojshme.
 4. b) Punëmarrësve në fjalë u sigurohen pajisje mbrojtëse individuale, në veçanti veshje mbrojtëse dhe pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes, që mbahen për sa kohë zgjat ekspozimi i lartë. Ekspozimi nuk mund të jetë i vazhdueshëm; koha e ekspozimit për çdo punëmarrës mbahet në minimumin strikt të kohës së nevojshme.
 5. c) Punëmarrësit e pambrojtur nuk lejohet të punojnë në zonën e prekur.

Neni 8

Ekspozimi i parashikueshëm

 1. Për disa veprimtari të caktuara, si mirëmbajtja, ku është i parashikueshëm ekspozim i lartë, pasi janë shteruar të gjitha masat e nevojshme parandaluese teknike, punëdhënësi përcakton masat e nevojshme për të reduktuar kohëzgjatjen e ekspozimit të punëmarrësve në minimumin e mundshëm. Këto masa merren nga punëdhënësi pas konsultimit me punëmarrësit dhe/ose përfaqësuesit e tyre në ndërmarrje ose filialet e saj. Këto masa nuk kufizojnë ose përjashtojnë përgjegjësinë e punëdhënësit, për marrjen e masave të nevojshme për të reduktuar kohëzgjatjen e ekspozimit të punëmarrësve në minimumin e mundshëm dhe për të garantuar mbrojtjen e tyre gjatë kryerjes së proceseve të tilla të punës.
 2. Në zbatim të pikës 1 të këtij neni, punëmarrësve në fjalë u sigurohen pajisje mbrojtëse individuale, në veçanti veshje mbrojtëse dhe pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes, që mbahen për sa kohë zgjat ekspozimi i lartë. Ky ekspozim nuk mund të jetë i përhershëm dhe duhet të mbahet në minimumin strikt të kohës së nevojshme për secilin punëmarrës.
 3. Punëdhënësi merr masa të përshtatshme për të siguruar që zonat në të cilat zhvillohen veprimtaritë e përmendura në pikën 1 të këtij neni të jenë të caktuara me kufij dhe të shënuara në mënyrë të qartë, ose të ndalohet me mënyra të tjera hyrja e personave të paautorizuar në këto zona.

Neni 9

Aksesi në zonat e riskut

Punëdhënësi merr masa të përshtatshme për të siguruar akses vetëm për punëmarrësit, që për shkak të punës dhe funksionit janë të detyruar të hyjnë në zonat ku zhvillohen veprimtaritë, për të cilat rezultatet e vlerësimit të riskut tregojnë një risk për sigurinë dhe shëndetin e punëmarrësve.

Neni 10

Masat higjieno-sanitare dhe të mbrojtjes individuale

 1. Për të gjitha veprimtaritë ku ka një risk për ndotjen nga kancerogjenët ose mutagjenët, punëdhënësi është i detyruar të marrë masa të përshtatshme për të siguruar që:
 2. a) punëmarrësit të mos konsumojnë ushqime, lëngje dhe duhan në zonat ku ka një risk për ndotje nga kancerogjenët ose mutagjenët;
 3. b) punëmarrësit të pajisen me veshje të përshtatshme mbrojtëse ose me veshje të tjera speciale të përshtatshme;
 4. c) të ketë vende të ndara të mbajtjes për veshjet e punës, veshjet mbrojtëse dhe për veshjet e zakonshme;

ç) punëmarrësve t’u vihen në dispozicion mjete dhe mjedise të përshtatshme dhe të mjaftueshme për shërbimet higjieno-sanitare;

 1. d) pajisjet mbrojtëse të ruhen në mënyrë të përshtatshme në një vend të përcaktuar. Ato kontrollohen dhe pastrohen pas çdo përdorimi dhe, nëse është e mundur edhe përpara përdorimit të tyre;
 2. dh) pajisjet me defekte të riparohen ose zëvendësohen përpara përdorimit të mëtejshëm.
 3. Kostot financiare të masave të parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni nuk u ngarkohen punëmarrësve.

Neni 11

Formimi i punëmarrësve

 1. Punëdhënësi merr masat e duhura për të siguruar formimin e mjaftueshëm dhe të përshtatshëm të punëmarrësve dhe/ose përfaqësuesve të tyre në ndërmarrje ose në filialet e saj, mbi gjithë informacionin e disponueshëm, në veçanti në formën e informacionit dhe udhëzimeve lidhur me:
 2. a) risqet potenciale për shëndetin, përfshirë risqet shtesë për shkak të konsumit të duhanit;
 3. b) masat për të parandaluar ekspozimin;
 4. c) kërkesat higjieno-sanitare;

ç) veshjen dhe përdorimin e veshjeve dhe pajisjeve mbrojtëse;

 1. d) masat për të parandaluar aksidentet, si dhe hapat që duhen marrë nga punëmarrësit, përfshirë edhe personelin e emergjencës, në rastin e aksidenteve dhe për të parandaluar aksidentet.

Formimi përshtatet me ndryshimet e risqeve ekzistuese ose mundësinë e risqeve të reja dhe përsëritet në mënyrë periodike, sa herë është e nevojshme.

 1. Punëdhënësit informojnë punëmarrësit mbi instalimet dhe kontejnerët e lidhur me to që përmbajnë kancerogjenë ose mutagjenë, si dhe sigurojnë që këta të jenë të etiketuar në mënyrë të qartë dhe të dallueshme, si dhe të kenë shenja qartësisht të dukshme paralajmëruese dhe të rrezikut.

Neni 12

Informimi i punëmarrësve

 1. Punëdhënësi merr masa të përshtatshme për të siguruar që:
 2. a) punëmarrësit dhe/ose çdo përfaqësues i tyre në ndërmarrje ose filialet e saj informohen sa më parë për mundësinë e ekspozimeve të larta, përfshirë ato të përmendura në nenin 8, për shkaqet e ekspozimit dhe për masat e marra ose që duhen marrë për të përmirësuar situatën;
 3. b) punëdhënësi mban një listë të përditësuar të punëmarrësve të angazhuar në veprimtaritë për të cilat rezultatet e vlerësimit të riskut nxjerrin në pah një risk për sigurinë dhe shëndetin e tyre, si dhe të dhëna mbi agjentët dhe ekspozimin që ata kanë pësuar, nëse informacioni është i disponueshëm;
 4. c) mjeku dhe/ose autoriteti i inspektimit, si dhe persona të tjerë që kanë përgjegjësi për shëndetin dhe sigurinë në punë, kanë akses në listën e përmendur në shkronjën b të pikës 1 të këtij neni;

ç) çdo punëmarrës ka akses vetëm në informacionin që lidhet me të personalisht;

 1. d) punëmarrësit dhe/ose përfaqësuesit e tyre në ndërmarrje ose filialet e saj kanë akses në informacionin kolektiv anonim.

Neni 13

Konsultimi dhe pjesëmarrja e punëmarrësve

 1. Punëdhënësi merr masa të përshtatshme për të siguruar që punëmarrësit dhe/ose përfaqësuesit e tyre në ndërmarrje ose filialet e saj të mund të kontrollojnë dhe/ose të mund të përfshihen në zbatimin e kësaj rregulloreje lidhur me:
 2. a) pasojat për sigurinë dhe shëndetin e punëmarrësve lidhur me përzgjedhjen, mbajtjen dhe përdorimin e veshjeve dhe pajisjeve mbrojtëse, pa cenuar përgjegjësinë e punëdhënësve për të përcaktuar se sa të efektshme janë veshjet dhe pajisjet mbrojtëse;
 3. b) masat e përcaktuara nga punëdhënësi sipas pikës 1 të nenit 8 të kësaj rregulloreje, pa përjashtuar përgjegjësinë e punëdhënësit për përcaktimin e masave të tilla.

SEKSIONI III

DISPOZITA TË PËRZIERA

Neni 14

Mbikëqyrja shëndetësore

 1. Në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe praktikën për sistemin e mbikëqyrjes shëndetësore, punëdhënësi merr masa për kryerjen e mbikëqyrjes shëndetësore të punëmarrësve për të cilët vlerësimi i riskut ka treguar risk për sigurinë dhe shëndetin e tyre.

Kjo mbikëqyrje shëndetësore kryhet në mënyrë të përshtatshme:

– përpara ekspozimit;

– në intervale të rregullta më pas.

Masat e mbikëqyrjes shëndetësore duhet të jenë të një natyre të tillë që të lejojnë zbatimin e drejtpërdrejtë dhe pa pengesa të masave të higjienës personale ose të higjienës në punë.

 1. Kur vërehet se një punëmarrës vuan nga një çrregullim shëndetësor, i cili dyshohet të jetë rezultat i ekspozimit ndaj kancerogjenëve ose mutagjenëve, mjeku ose autoriteti i inspektimit përgjegjës për mbikëqyrjen shëndetësore të punëmarrësve mund t’u kërkojë punëmarrësve të tjerë që kanë pasur ekspozim të ngjashëm, t’i nënshtrohen mbikëqyrjes shëndetësore. Në këtë rast, kryhet një rivlerësim i riskut në përputhje me pikën 2 të nenit 3.
 2. Në rastet kur kryhet mbikëqyrja shëndetësore, dokumentohen të dhënat shëndetësore individuale dhe mjeku ose autoriteti i inspektimit përgjegjës për mbikëqyrjen shëndetësore të punëmarrësve propozon çdo masë mbrojtëse ose parandaluese që duhet marrë për çdo punëmarrës.
 3. Punëdhënësi informon dhe këshillon punëmarrësit mbi mbikëqyrjen shëndetësore, së cilës ata mund t’i nënshtrohen pas përfundimit të ekspozimit.
 4. Në përputhje me legjislacionin dhe/ose praktikat kombëtare:
 5. a) punëmarrësit kanë akses në rezultatet e mbikëqyrjes shëndetësore që ka lidhje me ta personalisht; dhe
 6. b) punëmarrësit e prekur ose punëdhënësi mund të kërkojnë një rishikim të rezultateve të mbikëqyrjes shëndetësore.
 7. Rekomandime praktike për mbikëqyrjen shëndetësore të punëmarrësve jepen në shtojcën II.
 8. Të gjitha rastet e identifikuara me kancer si rezultat i ekspozimit në punë ndaj kancerogjenëve ose mutagjenëve deklarohen pranë autoritetit të inspektimit në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 15

Mbajta e kartelës së shëndetit në punë

 1. Lista e përmendur në shkronjën “b”, të pikës 1, të nenit 12, dhe të dhënat individuale të shëndetit të përmendura në pikën 3, të nenit 14, të kësaj rregulloreje, mbahen për të paktën 40 vjet pas përfundimit të ekspozimit dhe në përputhje me legjislacionin dhe/ose praktikat kombëtare.
 2. Kur ndërmarrja pushon veprimtarinë, dokumentet sipas pikës 1 të këtij neni dorëzohen pranë strukturave rajonale të shëndetit publik, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe/ose praktikat kombëtare.

Neni 16

Vlerat kufi

Vlerat kufi dhe dispozita të tjera të lidhura drejtpërdrejt me to përcaktohen në shtojcën III të kësaj rregulloreje.

Neni 17

Përdorimi i të dhënave

Ministria përgjegjëse për shëndetësinë ka akses në të dhënat e mbledhura nga autoritetet e inspektimit, sipas pikës 7, të nenit 14, të kësaj rregulloreje. Këto të dhëna mund të përdoren vetëm për kërkim, vendimmarrje dhe qëllime statistikore, në përputhje me legjislacionin në fuqi për ruajtjen e të dhënave personale.

SHTOJCA 1

LISTA E SUBSTANCAVE, PËRZIERJEVE DHE PROCESEVE

 1. a) Prodhimi i auraminës.
 2. b) Puna që përfshin ekspozimin ndaj hidrokarbureve policiklike aromatike të pranishëm në blozën e qymyrit, në katranin e qymyrit, ose në ziftin e tij.
 3. c) Puna që përfshin ekspozimin ndaj pluhurave, tymrave dhe spërkatjeve të prodhuara gjatë pjekjes dhe elektrorafinimit të bakër-nikelit të papërpunuar.
 4. d) Proces me acid të fortë në prodhimin e alkoolit izopropilik.
 5. e) Puna që përfshin ekspozimin ndaj pluhurave të drurit të fortë, si p.sh.: lisi ose ahu.[3]

SHTOJCA II

UDHËZIME PRAKTIKE PËR MBIKËQYRJEN SHËNDETËSORE TË PUNËMARRËSVE

 1. Mjeku dhe/ose autoriteti i inspektimit përgjegjës për mbikëqyrjen shëndetësore të punëmarrësve të ekspozuar ndaj substancave kancerogjene ose mutagjene duhet të jetë i njohur me kushtet e ekspozimit ose rrethanat e secilit punëmarrës.
 2. Mbikëqyrja shëndetësore e punëmarrësve duhet të kryhet në përputhje me parimet dhe praktikat e mjekësisë së punës; kjo duhet të përfshijë të paktën masat e mëposhtme:

– mbajtjen e të dhënave të historisë mjekësore dhe profesionale të një punëmarrësi;

– një intervistë personale;

– kur është e përshtatshme, mbikëqyrjen biologjike, si dhe identifikimin e efekteve të hershme dhe të kthyeshme.

Teste të mëtejshme mund të vendosen për çdo punëmarrës, kur ai është subjekt i mbikëqyrjes shëndetësore, nën dritën e njohurive më të reja të disponueshme për mjekësinë e punës.

SHTOJCA III

VLERA KUFI DHE DISPOZITA TË TJERA TË LIDHURA DREJTPËRDREJT ME TO

 1. Vlerat kufi për ekspozimin në punë
Emri i agjentit CAS(1) Vlerat kufi Shënim
    mg/m3   (2) ppm (3)  
Benzeni 71-43-2 3,25 (4) 1(4) Lëkurë (5)
Monomeri i klorurit të vinilit 75-01-4 7,77 (4) 3(4)
Pluhura të drurit të fortë 5,0  (4) (6)

 1. Dispozita të tjera të lidhura drejtpërdrejt me vlerat kufi

(1) CAS: Shërbimi i Abstrakteve Kimike.

(2) mg/m3 = miligramë për metër kub ajër në temperaturë 20°C dhe 101,3 kPa. (760 mm trysni Hg).

(3) ppm = pjesë për milion sipas vëllimit në ajër (në ml/m3).

(4) I matur ose i llogaritur në lidhje me një periudhë reference prej tetë orësh.

(5) Kontribut thelbësor në barrën e përgjithshme të trupit nëpërmjet ekspozimit të mundshëm përmes lëkurës.

(6) Fraksioni i thithshëm: nëse pluhurat e drurit të fortë përzihen me pluhura të tjerë druri, vlera kufi zbatohet për të gjithë pluhurat e drurit të pranishëm në atë përzierje.

[1]. Direktiva e BE-së 98/24 KE, e datës 7 prill 1998, “Për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së punëmarrësve nga risqet e lidhura me kancerogjenët dhe mutagjenët në punë” (Direktiva e gjashtë individuale brenda kuptimit të nenit 16 (1), të Direktivës së Këshillit 89/391/KEE). Celex 32004L0037.

[2]Sipas përkufizimit të dhënë në standardin EN 1540 “Ekspozimi në vendin e punës- terminologjia”: “Zonë e frymëmarrjes quhet hapësira rreth hundës dhe gojës nga e cila merret frymë”. Teknikisht zona e frymëmarrjes është hemisfera (përgjithësisht e pranuar me rreze 30 cm) përpara fytyrës me qendër në mes të vijës që bashkon veshët. Baza e hemisferës është një plan që kalon përmes kësaj vije, majës së kokës dhe laringut. Ky përshkrim teknik nuk aplikohet kur përdoret pajisje mbrojtëse respiratore.

[3] Një listë e disa drurëve të fortë gjendet në volumin 62 të monografive mbi vlerësimin e risqeve të substancave kancerogjene te njerëzit “Pluhuri i Drurit dhe Formaldehidi”, i publikuar nga Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimin mbi Kancerin (IARC), Lion, 1995.

|