VENDIM Nr. 70, datë 12.2.2014 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT DHE TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN ME CERTIFIKATË REGJISTRIMI NË PUNË

VENDIM
Nr. 70, datë 12.2.2014

PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT DHE TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN ME CERTIFIKATË REGJISTRIMI NË PUNË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 71, pika 8, e 73, pika 4 të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”, me propozimin e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. I huaji pajiset me certifikatë regjistrimi në punë, nëse plotëson kriteret e përcaktuara në pikat 1, 2 dhe 3 të nenit 73 të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”.
2. Kërkesa për pajisje me certifikatë regjistrimi në punë bëhet nga:
a) i huaji;
b) punëdhënësi, me të cilin i huaji ka një kontratë pune;
c) personi i autorizuar nga punëdhënësi.
3. Personat e përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi, për t’u pajisur me certifikatë regjistrimi në punë, duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
a) kërkesën për pajisje me certifikatë regjistrimi në punë, sipas formatit të dhënë në aneksin 1 që i bashkëlidhet këtij vendimi;
b) fotokopjen e dokumentit të identifikimit;
c) një kontratë pune ose vërtetim nga punëdhënësi, i huaj ose shqiptar;
ç) pesë fotografi;
d) për kategoritë e përcaktuara në shkronjën “c” të pikës 2 dhe shkronjën “b” të pikës 3 të nenit 73 të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”, i huaji duhet të paraqesë një kopje të marrëveshjes dypalëshe qeveritare ose të marrëveshjes ndërmjet institucioneve arsimore.
4. Personat e përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi, paraqesin kërkesën për t’u pajisur me certifikatë regjistrimi në punë dhe dokumentacionin e parashikuar në pikën 3 të tij:
a) pranë drejtorisë që ka në përgjegjësi çështjet e migracionit, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, kur i huaji është me qëndrim të ligjshëm në territorin e Republikës së Shqipërisë;
b) pranë përfaqësisë diplomatike të Republikës së Shqipërisë, në vendin e tij të origjinës ose në përfaqësinë diplomatike që mbulon vendin e tij të origjinës.
5. Nëse kërkesa paraqitet në drejtorinë që ka në përgjegjësi çështjet e migracionit, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ajo, pasi shqyrton dokumentacionin e paraqitur dhe vlerëson se nuk është në përputhje me kërkesat e pikës 2 të këtij vendimi, i kërkon të huajit plotësimin e tij, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune.
6. Drejtoria që ka në përgjegjësi çështjet e migracionit, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, nëse vlerëson se dokumentacioni i paraqitur nga personat e përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi, është i plotë apo, pas plotësimit të tij brenda afatit të përcaktuar, i përmbush kriteret e përcaktuara në pikat 1, 2 dhe 3 të nenit 73 të ligjit nr. 108/2013, e pajis të huajin me certifikatën e regjistrimit në punë, sipas formatit të dhënë në aneksin 2 që i bashkëlidhet këtij vendimi, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune.
7. Drejtoria që ka në përgjegjësi çështjet e migracionit, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ia kthen kërkesën dhe dokumentacionin e paraqitur personit të përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi, nëse ai nuk e ka plotësuar atë brenda afatit të përcaktuar në pikën 5 të tij.
8. Drejtoria që ka në përgjegjësi çështjet e migracionit, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, refuzon kërkesën për pajisjen me certifikatë regjistrimi në punë të personit, të përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi, i cili, megjithëse ka plotësuar dokumentacionin e kërkuar, vlerësohet se nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në pikat 1, 2 dhe 3 të nenit 73 të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”.
9. Nëse kërkesa është paraqitur pranë përfaqësisë diplomatike të Republikës së Shqipërisë, në vendin e origjinës së të huajit ose pranë përfaqësisë diplomatike që mbulon vendin e tij të origjinës, kjo e fundit, nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme, e përcjell dokumentacionin e paraqitur pranë saj në drejtorinë që ka në përgjegjësi çështjet e migracionit në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.
10. Drejtoria që ka në përgjegjësi çështjet e migracionit, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, për pranimin/refuzimin e të huajit për pajisje me certifikatë regjistrimi në punë, ndjek procedurat e përcaktuara në pikat 5, 6, 7 e 8 të këtij vendimi.
11. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë përcjell në Ministrinë e Punëve të Jashtme njoftimin për pranimin/refuzimin e kërkesës së të huajit për t’u pajisur me certifikatë regjistrimi në punë.
12. Ministria e Punëve të Jashtme njofton përfaqësinë diplomatike të Republikës së Shqipërisë, në vendin e origjinës së të huajit, për pranimin/refuzimin e kërkesës së të huajit, për pajisje me certifikatë regjistrimi në punë.
13. Të huajit i refuzohet pajisja me certifikatë regjistrimi në punë edhe nëse vërtetohet njëri nga rastet e përcaktuar në nenin 77 të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”.
14. Të huajit i anulohet pajisja me certifikatë regjistrimi në punë, nëse vërtetohet njëri nga rastet e përcaktuar në pikën 1 të nenit 80 të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”.
15. I huaji, të cilit i refuzohet ose i anulohet pajisja me certifikatë regjistrimi në punë, ka të drejtën e ankimimit, sipas procedurës së përcaktuar në pikën 2 të nenit 81 të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”.
16. Drejtoria që ka në përgjegjësi çështjet e migracionit, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, bën regjistrimin e të huajve, shtetas të BE-së, që plotësojnë kushtet e punësimit për përjashtim nga detyrimi i pajisjes me leje pune, sipas neneve 72, shkronja “a” dhe 73, pikat 1, 2 e 3 të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”.
17. Vendimi nr. 360, datë 6.3.2009 i Këshillit të Ministrave “Për dokumentacionin dhe procedurën për përjashtimin nga detyrimi për pajisjen me leje pune”, shfuqizohet.
18. Ngarkohen Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministria e Punëve të Jashtme për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E MIRËQENIES SOCIALE DHE RINISË REPUBLIC OF ALBANIA
MINISTRY OF SOCIAL WELFARE AND YOUTH
REJTORIA E POLITIKAVE TË PUNËSIMIT DHE MIGRATORE
_____________________________________________________________
EMPLOYMENT AND MIGRATION POLICIES DIRECTORATE
SHËRBIMI KOMBËTAR I PUNËSIMIT____________________________________________
NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE

FORMULAR-KËRKESË / APPLICATION
për lëshimin e lejes së punës një të huaji / for issuance of work permit to a foreigner

1. TË DHËNAT E PUNËDHËNËSIT / INFORMATION ABOUT THE EMPLOYER

1. Emri i punëdhënësit ______________________________________________________________
Name of the employer

2. Vendi dhe adresa e punëdhënësit______________________________________________________
Seat and address of the employer

3. Numri i regjistrimit në ISSH |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Registration number in the Cr Health Insurance Institute

4. Kodi fiskal NIPT |___|___|___|___|___|___| OIB |___|___|___|___|___|___|___|___|
Business activity code
a) Vendimi i gjykatës për njohjen e biznesit ose:_____________________________________
Court Decision on Business Acknowledgment or

b) Ekstrakt nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit:___________________________________
Abstract from National Registration Centre

5. Data e menduar e fillimit dhe e përfundimit të punës |___|___|___|___|___|___|___|___| deri në |___|___|___|___|___|___|___|___|
Period for which the work permit is requested from to

6. Emërtimi i vendit të punës___________________________________________________________
Name of the job position

7. Kuotat vjetore PO JO
Yearly quota YES NO

8. Punësimi sezonal PO JO
Seasonal employment YES NO

9. Migrimi ditor PO JO
Daily migration YES NO

2. TË DHËNAT E TË HUAJIT / INFORMATION ABOUT THE FOREIGNER

1. Mbiemri ________________________________________________________________________
Surname

2. Emri ___________________________________________________________________________
Given name(s)

3. Emri i babait _____________________________________________________________________
Name of the parent

4. Datëlindja |___|___|___|___|___|___|___|___|
Date of birth

5. Gjinia F M |___|___|___|___|___|___|___|___|
Sex M F * to be entered if issued

6. Vendi dhe shteti i lindjes____________________________________________________________
Place and country of birth

7. Shtetësia_________________________________________________________________________
Nationality

8. Adresa e banimit në Shqipëri_________________________________________________________
Residential address in the Republic of Albania

9. Kodi dhe emri i punësimit |___|___|___|___|___|___|_________________________________
Code and name of occupation

10. Kualifikimet |___|___|___|
Skill qualifications

11. Aktivitet fitimprurës PO JO
Gainfully employed YES NO

3. DOKUMENTI I VLEFSHËM / VALID DOCUMENT

1. Lloji i dokumentit _________________________________________________________________
Type of document

2. Numri |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Number
3. Lëshuar në |___|___|___|___|___|___|___|___|
Issued on
4. E vlefshme deri më |___|___|___|___|___|___|___|___|
Valid until

5. Autoriteti kompetent ______________________________________________________________
Competent authority

6. Lëshuar nga _____________________________________________________________________
Place and country of issuance
_____________________________ _____________________________
Vendi dhe data Emri / mbiemri i aplikantit
(Place and date) (Applicant)

Nr._____ prot. Tiranë, më ___.___._____

Certifikatë regjistrimi

Në zbatim të ligjit nr. 108/2013, datë 28.3.2013 “Për të huajt”, nenit 73 dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. …., datë __.__.2013 “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe të procedurës për pajisjen me certifikatë regjistrimi në punë”.
Pajisjet me certifikatë regjistrimi në punë:
Z. __________________________________ FOTOGRAFIA / PHOTO
Sr (emri, mbiemri / Given name(s) Surname)

Lindur më ___________________________
Born on (data, muaji, viti / Day Month Year)

Në _________________________________
In (vendlindja / Place and country of birth)

Me shtetësi ___________________________
Nationality

Me profesion _______________________
Skill qualifications

Lloji i dokumentit dhe numri _______________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Type of document and number

Lëshuar në datën __________________
Issued on (data, muaji, viti / Day Month Year) E cila skadon më ______________________
Valid until (data, muaji, viti / Day Month Year)
I huaji pajiset me “Certifikatë regjistrimi në punë” pasi përfshihet në kategorinë e përcaktuar në germën “__” të pikës ___ të nenit 73 të ligjit nr. 108/2013, datë 28.3.2013 “Për të huajt”.

Me adresë: _________________________________
Seat and address

Për të ushtruar aktivitetin / veprimtarinë e tij/saj: “ ”
Name of the employer

Me adresë: _________________________________
Seat and address
Kjo certifikatë është e vlefshme derisa i huaji të vazhdojë të bëjë pjesë në një nga kategoritë e subjekteve të përcaktuara në pikat 1, 2, 3 të nenit 73 të ligjit nr. 108/2013, datë 28.3.2013 “Për të huajt”.

DREJTOR

|