VENDIM Nr. 568, datë 3.9.2014 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË, PËR PUNËSIMIN FITIMPRURËS TË ANËTARËVE TË FAMILJES SË MISIONIT DIPLOMATIK OSE POSTIT KONSULLOR

VENDIM

Nr. 568, datë 3.9.2014

 

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË, PËR PUNËSIMIN FITIMPRURËS TË ANËTARËVE TË FAMILJES SË MISIONIT DIPLOMATIK OSE POSTIT KONSULLOR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 17 e 23 të ligjit nr. 8371, datë 9.7.1998, “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare”, me propozimin e ministrit të Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për punësimin fitimprurës të anëtarëve të familjes së misionit diplomatik ose postit konsullor, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI

Edi Rama

MARRËVESHJE

NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË, PËR PUNËSIMIN FITIMPRURËS TË FAMILJARËVE TË ANËTARËVE TË PËRFAQËSIVE DIPLOMATIKE OSE  KONSULLORE

Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë,

me dëshirën për të përmirësuar mundësitë e punësimit fitimprurës të familjarëve të anëtarëve të përfaqësive diplomatike ose  konsullore,

kanë rënë dakord si më poshtë:

Neni 1

Përkufizime

Për marrëveshjen:

  1. “Anëtar i një përfaqësie diplomatike apo konsullore” është çdo punonjës vendas i shtetit dërgues i emëruar në një përfaqësi diplomatike apo konsullore ose në një mision të një organizate ndërkombëtare në shtetin pritës.
  2. “Familjar” është bashkëshorti/-ja, partneri/-ja dhe fëmijët, të cilët janë pjesë e përhershme e familjes së anëtarit të përfaqësisë diplomatike ose konsullore në shtetin pritës, si edhe persona të tjerë, që janë pjesë e familjes së anëtarit vendas të përfaqësisë diplomatike ose konsullore, përkundrejt të cilëve anëtari vendas i përfaqësisë ka detyrime ligjore apo morale, apo me të cilët anëtari vendas ka qenë duke bashkëjetuar apo për mirëqenien e të cilëve anëtari vendas ka qenë përgjegjës në momentin e dërgimit në shtetin pritës, dhe të cilët nuk janë të punësuar prej anëtarit vendas të përfaqësisë.
  3. “Punësim fitimprurës” është çdo formë e punësimit shpërblyes, i vetëpunësuar apo i punësuar, duke përfshirë edhe kualifikimet profesionale.

Neni 2

Leje për t’u angazhuar në punësim fitimprurës

  1. Familjarëve të familjes duhet t’u jepet leje, që të mund të angazhohen në punësim përfitues në shtetin pritës, duke respektuar parimin e reciprocitetit. Pavarësisht lejes së punës, të dhënë në bazë të kësaj marrëveshjeje, duhet të zbatohen rregullat e lidhura me profesionet specifike në shtetin pritës. Individët e interesuar përjashtohen nga kushti për të marrë leje qëndrimi edhe kur fillojnë punë fitimprurëse në Republikën Federale të Gjermanisë. Në Republikën e Shqipërisë lejet përkatëse të qëndrimit do të jepen kur të jetë e nevojshme.
  2. Në raste të veçanta, familjarët mund të vazhdojnë punësimin e tyre fitimprurës për një periudhë të përshtatshme dhe të kufizuar kohore pa leje qëndrimi dhe/ose pa leje punësimi (të BE-së) edhe pasi detyra e anëtarit të përfaqësisë diplomatike apo konsullore në shtetin pritës ka përfunduar.

Neni 3

Procedurat

Përfaqësia diplomatike e shtetit dërgues duhet të njoftojë Ministrinë e Punëve të Jashtme të shtetit pritës për fillimin dhe mbarimin e punësimit fitimprurës për familjarin përkatës.

Neni 4

Imuniteti ndaj juridiksionit civil dhe administrative

Nëse familjarët kanë imunitet ndaj juridiksionit civil dhe administrativ të shtetit pritës në përputhje me Konventën e Vjenës të datës 18 prill 1961 për marrëdhëniet diplomatike apo sipas instrumenteve të tjera ndërkombëtare të zbatueshme, ky imunitet nuk është i zbatueshëm për veprime apo mosveprime në lidhje me punësimin fitimprurës.

Neni 5

Imuniteti ndaj juridiksionit penal

  1. Në rastin e familjarëve, të cilët kanë imunitet ndaj juridiksionit penal të shtetit pritës në përputhje me Konventën e Vjenës të datës 18 prill 1961 për marrëdhëniet diplomatike, ose sipas instrumenteve të tjera të zbatueshme ndërkombëtare, dispozitat në lidhje me imunitetin ndaj juridiksionit penal të shtetit pritës duhet të zbatohen edhe për veprimet e kryera në lidhje me punësimin fitimprurës. Megjithatë, në rast të një veprimi penal, shteti dërgues duhet të shqyrtojë mundësitë e heqjes së imunitetit të familjarit në fjalë ndaj juridiksionit penal të shtetit pritës.
  2. Nëse shteti dërgues nuk heq imunitetin e familjarit në fjalë, ai do të njoftojë autoritetet e veta të ndjekjes penale për çdo vepër penale të kryer nga ai person. Shteti pritës duhet të njoftohet për përfundimin e procedurave penale.
  3. Familjari mund të merret në pyetje në cilësinë e dëshmitarit lidhur me punësimin fitimprurës, për sa kohë që shteti dërgues gjykon se kjo nuk do të jetë në kundërshtim me interesat e tij.

Neni 6

Sistemi tatimor dhe sigurimet shoqërore

Familjarët janë subjekt i sistemit tatimor dhe sigurimeve shoqërore të shtetit pritës në lidhje me punësimin e tyre fitimprurës në atë shtet, nëse kjo nuk bie ndesh me instrumente të tjera ndërkombëtare.

Neni 7

Hyrja në fuqi dhe kohëzgjatja

  1. Kjo marrëveshje do të hyjë në fuqi ditën që Qeveria e Republikës së Shqipërisë njofton Qeverinë e Republikës Federale të Gjermanisë, që ka përfunduar procedurat e brendshme ligjore për hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshjeje. Data e hyrjes në fuqi do të jetë dita e marrjes së njoftimit.
  2. Kjo marrëveshje mund të zgjidhet nga të dyja palët kontraktuese pas në afati 5-vjeçar nga data e hyrjes në fuqi, duke lajmëruar 6 muaj përpara.

Nënshkruar në Berlin në datën 3 korrik 2014 në dy kopje, në gjuhën shqipe, gjermane dhe angleze, ku të tre tekstet janë autentike. Në rast mosmarrëveshjeje në interpretim, teksti në gjuhën angleze do të ketë përparësi.

 

|