LEGJISLACIONI PER PUNEN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

LIGJ Nr.10 237, datë 18.2.2010 PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË, i perditesuar

I ndryshuar me:

  • ligjin nr. 161/2014, date 4.12.2014

 

 

LIGJ Nr. 135/2016 PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË, EMERGJENCAT DHE SHPËTIMIN NË VEPRIMTARINË MINERARE DHE NË PUNIMET NËNTOKËSORE NË VEPRAT HIDROENERGJETIKE,i perditesuar

 

 

LI G J Nr.8487, datë 13.5.1999 PËR KOMPETENCAT PËR CAKTIMIN E PAGAVE TË PUNËS,i perditesuar

Ndryshuar me:

 • Ligjin nr.8935, datë 12.9.2002, nr.9065, datë 8.5.2003.

 

 

L I G J Nr.7889, datë 14.12.1994 PËR STATUSIN E INVALIDËVE TË PUNËS,i perditesuar

Ndryshuar me;

  • Ligjin nr.8052, datë 21.12.1995, nr.9143, datë 16.10.2003.

 

 

L I G J Nr. 8685, datë 9.11.2000 PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NË NËNTOKË,i perditesuar

Ndryshuar me:

  • Ligjin nr. 9356, datë 17.3.2005, nr.9706, datë 5.4.2007)

 

 

L I G J Nr.8741, datë 15.2.2001 PËR SIGURINË NË PUNË NË VEPRIMTARINË MINERARE,i perditesuar

Ndryshuar me:

  • Ligjin nr.9706, datë 5.4.2007, nr. 8/2013, datë 14.2.2013.

 

 

 

 

L I G J Nr.9179, datë 29.1.2004 PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE, QË KANË PUNUAR NË DISA NDËRMARRJE TË INDUSTRISË USHTARAKE,i perditesuar

Ndryshuar me;

  • Ligjin nr.9687, datë 5.3.2007.

 

 

 

LIGJ NR.9634, datë 30.10.2006 PËR INSPEKTIMIN E PUNËS,i perditesuar

Ndryshuar me;

  • Ligjin nr. 24/2013, datë 14.2.2013.

 

 

LIGJ Nr.9668, datë 18.12.2006 PËR EMIGRIMIN E SHTETASVE SHQIPTARË PËR MOTIVE PUNËSIMI,i perditesuar

Ndryshuar me;

  • Ligjin nr.10 389, datë 3.3.2011.