LIGJ Nr.9991, datë 18.9.2008 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR SHËRBIMET E PUNËSIMIT, C 88, 1948”

LIGJ

Nr.9991, datë 18.9.2008

PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR SHËRBIMET E PUNËSIMIT, C 88, 1948”

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1

Ratifikohet konventa e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) “Për shërbimet e punësimit, C 88, 1948”.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.5899, datë 1.10.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi

 

 

KONVENTA E SHËRBIMIT TË PUNËSIMIT C88, 1948

Konventa për Organizatën e Shërbimit të Punësimit (Shënim.Data e hyrjes në fuqi: 10.8.1950)

Konventa: C88

Vendi: San Francisko

Sesioni i Konferencës:31

Data e miratimit:9.7.1948

Klasifikimi i subjektit: Shërbime punësimi-vendosje në punë

Subjekti: Politikat dhe nxitja e punësimit

Shih ratifikimet e kësaj Konvente

Konferenca e Përgjithshme e Organizatës Ndërkombëtare të Punës,

organizuar në San Francisko nga organi drejtues i Zyrës Ndërkombëtare të Punës në Sesionin e saj të tridhjetë e një më 17 qershor 1948; dhe

pasi ka vendosur mbi miratimin e disa propozimeve në lidhje me organizimin e shërbimit të punësimit, të përfshira në pikën e katërt të axhendës së sesionit; dhe

pasi ka përcaktuar që këto propozime të marrin formën e një konvente ndërkombëtare,

miraton sot më nëntë qershor të vitit një mijë e nëntëqind e dyzet e tetë Konventën e mëposhtme, e cila njihet si Konventa e Shërbimit të Punësimit, 1948.

Neni 1

 1. Çdo anëtar i Organizatës Ndërkombëtare të Punës, për të cilët kjo Konventë është në fuqi, ruan ose siguron ekzistencën e një shërbimi falas të punësimit publik.
 2. Detyra themelore e shërbimit të punësimit, në bashkëpunim me organe të tjera publike apo private të interesuara, është sigurimi sipas nevojës i organizimit më të mirë të mundshëm të tregut të punësimit si pjesë përbërëse e programit kombëtar për arritjen dhe ruajtjen e punësimit të plotë, si dhe zhvillimit dhe përdorimit të burimeve produktive.

Neni 2

Shërbimi i punësimit përbëhet nga një sistem kombëtar zyrash të punësimit nën drejtimin e një autoriteti kombëtar.

Neni 3

 1. Sistemi përfshin një rrjet zyrash lokale dhe sipas rastit, edhe zyra rajonale, të mjaftueshme në numër për të operuar në çdo zonë gjeografike të vendit dhe me vendnndodhje të favorshme për punëdhënësin dhe punëmarrësit.
 2. Organizimi i rrjetit:
 3. a) rishikohet:
 4. i) sa herë që ndodhin ndryshime të rëndësishme, në shpërndarjen e aktivitetit ekonomik dhe fuqisë punëtore; dhe
 5. ii) sa herë që autoriteti kompetent e shikon të arsyeshme rishikimin për të vlerësuar përvojën e fituar gjatë një periudhe të operimit eksperimental; dhe
 6. b) kur rishikime të tilla e bëjnë rishqyrtimin të nevojshëm.

Neni 4

 1. Masat e përshtatshme merren nëpërmjet komiteteve këshilluese për bashkëpunimin e përfaqësuesve të punëdhënësve dhe punëmarrësve në organizimin dhe operimin e shërbimit të punësimit dhe në zhvillimin e politikave të shërbimit të punësimit.
 2. Këto masa parashikohen për një ose më shumë komitete këshilluese kombëtare dhe sipas nevojës për komitetet rajonale dhe lokale.
 3. Përfaqësuesit e punëdhënësve dhe punëmarrësve në këto komitete emërohen në bazë të një numri të barabartë pas një konsultimi me organizatat përfaqësuese të punëdhënësve dhe punëmarrësve, atje ku këto organizata ekzistojnë.

Neni 5

Politika e përgjithshme e shërbimit të punësimit, përsa i përket dërgimit të punëtorëve në vende të mundshme pune, do të zhvillohet pas konsultimit të përfaqësuesve të punëdhënësve dhe punëmarrësve nëpërmjet komiteteve këshilluese të parashikuara në nenin 4.

Neni 6

Shërbimi i punësimit do të jetë i organizuar në mënyrë që të sigurojë rekrutim dhe vendpunësim efektiv dhe për këtë qëllim:

 1. a) do të ndihmojë punëmarrësin për të gjetur punësim të përshtatshëm dhe punëdhënësit për të gjetur punëtorë të përshtatshëm, dhe më specifikisht:
 2. i) do të regjistrojë aplikues për punësim, do të mbajë shënime mbi kualifikimet e tyre profesionale, përvojën dhe preferencat, do t’i intervistojë ata për punësim, do të vlerësojë nëse kapacitetet e tyre fizike dhe profesionale janë të nevojshme dhe do t’i ndihmojë sipas rastit në sigurimin e këshillimit, kualifikimit apo rikualifikimit profesional;
 3. ii) do të sigurojë nga punëdhënësit informacion të saktë mbi vendet e lira të punës të shpallura prej tyre në zyrat e shërbimit dhe kërkesat që duhet të plotësohen nga punëmarrësit e mundshëm;

iii) do t’i referohet aplikuesve të mundshëm për punësim, me aftësi të përshtatshme dhe kapacitet fizik;

 1. iv) do t’i referohet aplikuesit dhe vendet e lira të punës nga një zyrë punësimi në tjetrën, në rastet kur aplikuesit nuk mund të vendosen në vende të përshtatshme ose kur vendet e lira të punës nuk mund të plotësohen në mënyrë të përshtatshme nga zyra e parë, ose në raste kur rrethana të tjera kushtëzojnë një veprim të tillë;
 2. b) do të ndërmarrë masat e duhura:
 3. i) për të lehtësuar lëvizshmërinë profesionale, me qëllim përshtatjen e ofertës së punës me mundësitë e punësimit në profesione të ndryshme;
 4. ii) për të lehtësuar lëvizjen gjeografike, me qëllim ndihmesën e lëvizjes së punëmarrësve në zona me mundësi punësimi të përshtatshme;

iii) për të lehtësuar transferimin e përkohshëm të punëtorëve nga njëra zonë në tjetrën si një mënyrë për të plotësuar mospërshtatjet e ofertës ose kërkesës së përkohshme lokale për punëtorët;

 1. iv) për të lehtësuar çdo lëvizje të punëtorëve nga njëri vend në tjetrin, të cilat mund të jenë miratuar nga qeveritë përkatëse;
 1. c) do të mbledhë dhe analizojë, në bashkëpunim sipas nevojës me autoritete të tjera dhe me sindikata e drejtori, informacionin më të plotë të mundshëm mbi situatën e tregut të punës dhe ecurinë e tij të mundshme si në nivel kombëtar, ashtu edhe në bazë të llojeve të ndryshme të industrisë, profesioneve dhe zonave, dhe t’ua bëjë të njohura në mënyrë sistematike dhe të shpejtë këtë informacion autoriteteve publike, organizatave përkatëse të punëdhënësve dhe punëmarrësve, si dhe publikut në përgjithësi;
 2. d) do të bashkëpunojë në administrimin e sigurimeve të papunësisë dhe asistencës, si dhe në marrjen e masave të tjera që kanë për qëllim zbutjen e papunësisë; dhe
 3. e) do të ndihmojë sipas nevojës, organe të tjera publike dhe private në fushën e planifikimit social dhe ekonomik, për të siguruar një situatë të favorshme punësimi.

Neni 7

Do të merren masa:

 1. a) për të lehtësuar brenda zyrave të ndryshme të punësimit ndarjen sipas profesioneve dhe fushave, si p.sh. bujqësi dhe çdo fushë tjetër në të cilën një ndarje e tillë mund të jetë e dobishme; dhe
 2. b) për të plotësuar nevojat e kategorive të veçanta të aplikuesve për punësim, p.sh. personat me aftësi të kufizuar.

Neni 8

Në kuadër të punësimit dhe shërbimeve këshilluese profesionale, do të ndërmerren dhe zhvillohen masa të veçanta për të miturit.

Neni 9

 1. Stafi i shërbimit të punësimit do të përbëhet nga nëpunës publikë, statusi dhe kushtet e shërbimit të të cilëve janë të pavarura nga ndryshimet e qeverive dhe ndikimet e gabuara të jashtme dhe të kushtëzuara nga nevojat e shërbimit, duke siguruar punësim të qëndrueshëm.
 2. Në varësi të kushteve të rekrutimit në shërbimin publik, të cilat mund të jenë përcaktuar në ligjet dhe rregulloret kombëtare, stafi i shërbimit të punësimit rekrutohet mbi bazën e vetme të kualifikimeve për të përmbushur detyrat përkatëse.
 3. Mënyra për vërtetimin e këtyre kualifikimeve përcaktohet nga autoriteti kompetent.
 4. Stafi i shërbimit të punësimit do të kualifikohet në shkallën e mjaftueshme për përmbushjen e detyrave përkatëse.

Neni 10

Shërbimi i punësimit dhe autoritetet e tjera publike, në bashkëpunim me organizatat e punëdhënësve dhe punëmarrësve, si dhe organet e tjera të interesuara, do të marrin të gjitha masat sipas nevojës, për të nxitur shfrytëzimin e plotë të kapaciteteve të shërbimit të punësimit nga punëmarrësit dhe punëdhënësit mbi baza vullnetare.

Neni 11

Autoritetet kompetente do të marrin masa të nevojshme për të siguruar një bashkëpunim efikas ndërmjet shërbimit të punësimit publik dhe agjencive private të punësimit jo mbi bazën e përfitimit.

Neni 12

 1. Në rastin e një anëtari, territori i të cilit përfshin zona të mëdha ku, për arsye të mungesës së dendësisë së popullsisë ose nivelit të zhvillimit të zonës, autoriteti kompetent e konsideron jopraktike zbatimin e dispozitave të kësaj Konvente, atëherë autoriteti mund të përjashtojë zona të tilla nga zbatimi i Konventës në përgjithësi ose me përjashtime të tilla që sipas nevojës u përkasin sipërmarrjeve apo profesioneve.
 2. Çdo anëtar do të tregojë raportin e tij të parë vjetor në zbatim të kësaj Konvente, të paraqitur në bazë të nenit 22 të Kushtetutës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës, fushat në të cilat ai propozon të tërhiqet nga dispozitat e nenit ekzistues dhe do të japë arsyet për të cilat bëhen tërheqjet në fjalë; pas datës së raportit të parë vjetor, asnjë anëtar nuk do të tërhiqet nga dispozitat e nenit ekzistues, përveç fushave të përcaktuar si të tilla.
 3. Çdo anëtar që tërhiqet nga dispozitat e nenit ekzistues do të tregojë në raportet vjetore pasardhëse fushat në të cilat ai refuzon të drejtën për t’u tërhequr sipas dispozitave të nenit ekzistues.

Neni 13

 1. Përsa i përket territoreve të përmendura në nenin 35 të Kushtetutës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës, amenduar nga Kushtetuta e Instrumentit të Amendimit të Organizatës Ndërkombëtare të Punës 1946, të cilat janë të ndryshme nga territoret e përmendura në paragrafët 4 dhe 5 të nenit në fjalë të amenduar në këtë mënyrë, çdo anëtar i Organizatës, i cili ratifikon këtë Konventë, do t’i komunikojë Drejtorit të Përgjithshëm të Zyrës Ndërkombëtare të Punës sa më shpejt që të jetë e mundur pas ratifikimit, një deklaratë, ku të deklarojë:
 2. a) zonat në të cilat ai ndërmerr të zbatojë dispozitat e Konventës pa ndryshime;
 3. b) zonat në të cilat ai ndërmerr të zbatojë dispozitat e Konventës kundrejt ndryshimeve, bashkë me detajet e ndryshimeve në fjalë;
 4. c) zonat në të cilat Konventa është e pazbatueshme dhe në raste të tilla fushat në të cilat ajo është e pazbatueshme.
 5. d) zonat për të cilat ai rezervon vendimin.
 6. Sipërmarrjet e përmendura në nënparagrafët a dhe b të paragrafit 1 të këtij neni do të çmohen si pjesë përbërëse e ratifikimit dhe kanë fuqinë e tij.
 7. Me anë të një deklarate vijuese, çdo anëtar në çdo kohë mund të anulojë tërësisht ose pjesërisht çdo vërejtje të bërë në deklaratën fillestare, duke u mbështetur në nënparagrafët “b” dhe “c” ose “d” të paragrafit 1 të këtij neni.
 8. Në përputhje me dispozitat e nenit 16, çdo anëtar, në çdo kohë kur Konventa i nënshtrohet zgjidhjes, mund t’i paraqesë Drejtorit të Përgjithshëm një deklaratë në të cilën ndryshohen kushtet e ndonjë deklarate të mëparshme dhe deklarohet situata ekzistuese në zonat në fjalë.

Neni 14

 1. Kur subjekti i kësaj Konvente përfshihet në kompetencat vetëqeverisëse të ndonjë territori jo metropolitan, anëtari përgjegjës për marrëdhëniet ndërkombëtare të atij territori, duke rënë dakord me pushtetin lokal, mund të njoftojë Drejtorin e Përgjithshëm të Zyrës Ndërkombëtare të Punës me anë të një deklarate ku pranohen në emër të territorit detyrimet e Konventës.
 2. Një deklaratë ku pranohen detyrimet e kësaj Konvente mund t’i komunikohet Drejtorit të Përgjithshëm të Zyrës Ndërkombëtare të Punës:
 3. a) nga dy ose më shumë anëtarë të Organizatës në lidhje me çdo territor, i cili ndodhet nën autoritetin e tyre të përbashkët; ose
 4. b) nga çdo autoritet ndërkombëtar përgjegjës për administrimin e ndonjë territori, në bazë të Kartës së Kombeve të Bashkuara ose ndryshe, në lidhje me çdo territor të tillë.
 5. Deklaratat e komunikuara Drejtorit të Përgjithshëm të Zyrës Ndërkombëtare të Punës në përputhje me paragrafët paraprirës të këtij neni do të tregojnë nëse dispozitat e kësaj Konvente do të zbatohen në territorin në fjalë pa ndryshim ose amendime; kur deklarata tregon se dispozitat e Konventës do të zbatohen me amendime, paraqiten detajet e amendimeve përkatëse.
 6. Me anë të një deklarate pasuese, anëtari, anëtarët ose autoriteti ndërkombëtar në fjalë, në çdo kohë mund të refuzojë tërësisht ose pjesërisht të drejtën për tërheqje nga çdo amendim të specifikuar në çdo deklaratë të mëparshnme.
 7. Në përputhje me dispozitat e nenit 17, anëtari, anëtarët ose autoriteti ndërkombëtar në fjalë, në çdo kohë në të cilën kjo Konventë i nënshtrohet zgjidhjes, mund të njoftojë Drejtorin e Përgjithshëm me anë të një deklarate, ku modifikohet çdo aspekt i kushteve të një deklarate të mëparshme dhe deklarohet situata ekzistuese përsa i përket zbatimit të Konventës.

Neni 15

Ratifikimet e mëparshme të kësaj Konvente i komunikohen Drejtorit të Përgjithshëm të Zyrës Ndërkombëtare të Punës për regjistrim.

Neni 16

 1. Kjo Konventë do të jetë detyruese vetëm mbi ata anëtarë të Organizatës Ndërkombëtare të Punës ratifikimet e të cilëve janë regjistruar pranë Drejtorit të Përgjithshëm.
 2. Konventa hyn në fuqi 12 (dymbëdhjetë) muaj pas datës në të cilën ratifikimet e dy anëtarëve janë regjistruar pranë Drejtorit të Përgjithshëm.
 3. Pas kësaj, kjo Konventë hyn në fuqi për çdo anëtar 12 (dymbëdhjetë) muaj pas datës në të cilën është regjistruar ratifikimi përkatës.

Neni 17

 1. Pasi të kenë kaluar dhjetë vjet nga data në të cilën Konventa ka hyrë në fuqi, një anëtar i cili ka ratifikuar këtë Konventë mund ta shpallë atë të pavlefshme me anë të një akti komunikuar Drejtorit të Përgjithshëm të Zyrës Ndërkombëtare të Punës për regjistrim. Kjo zgjidhje e Konventës nuk do të ketë fuqi deri në një vit pas datës së regjistrimit.
 2. Çdo anëtar i cili ka ratifikuar këtë Konventë dhe që brenda vitit që pason mbarimin e periudhës dhjetëvjeçare të përmendur në paragrafin paraprirës, nuk ka ushtruar të drejtën për zgjidhjen e marrëveshjes të parashikuar në këtë nen, ka detyrim ligjor për një periudhë tjetër dhjetëvjeçare dhe pas kësaj, mund ta shpallë këtë Konventë të pavlefshme pas mbarimit të periudhës dhjetëvjeçare sipas kushteve të parashikuara në këtë nen.

Neni 18

 1. Drejtori i Përgjithshëm i Zyrës Ndërkombëtare të Punës njofton të gjithë anëtarët e Organizatës Ndërkombëtare të Punës në lidhje me regjistrimet e të gjitha ratifikimeve, deklarimeve dhe zgjidhjeve të marrëveshjes të komunikuara atij nga ana e anëtarëve të Organizatës.
 2. Në njoftimin e anëtarëve të Organizatës mbi regjistrimin e ratifikimit të dytë, Drejtori i Përgjithshëm u tërheq vëmendjen anëtarëve të Organizatës në lidhje me datën në të cilën Konventa hyn në fuqi.

Neni 19

Në përputhje me nenin 102 të Kartës së Kombeve të Bashkuara, Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Ndërkombëtare të Punës i komunikon Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuar a për regjistrim detajet e çdo ratifikimi, deklarimi, dhe akti zgjidhjeje të regjistruar prej tij në përputhje me dispozitat e neneve paraprirës.

Neni 20

Kur organi drejtues i Zyrës Ndërkombëtare të Punës e çmon të arsyeshme, ai i paraqet Konferencës së Përgjithshme një raport mbi ecurinë e kësaj Konvente dhe shqyrton preferencën e vendosjes në axhendën e konferencës të çështjes së risihikimit të Konventës pjesërisht ose në tërësi.

Neni 21

 1. Konferenca mund të miratojë një konventë të re, që rishikon këtë Konventë pjesërisht ose në tërësi, nëse Konventa e re nuk parashikon ndryshe, atëherë:
 2. a) ratifikimi nga një anëtar i konventës së re të rishikuar nënkupton ipso jure zgjidhjen e menjëhershme të kësaj Konvente, pavarësisht nga dispozitat e nenit 17 të mësipërm, në momentin kur konventa e re e rishikuar hyn në fuqi;
 3. b) nga data kur Konventa e re e rishikuar hyn në fuqi, kjo Konventë nuk mund të ratifikohet më nga anëtarët.
 4. Kjo Konventë mbetet në çdo rast në fuqi në formën dhe përmbajtjen e saj aktuale për ata anëtarë të cilët e kanë ratifikuar atë, por nuk kanë ratifikuar Konventën e rishikuar.

Neni 22

Versionet në gjuhën angleze dhe frënge të tekstit të kësaj Konvente janë njëlloj të barasvlefshme.

|