LIGJET PER RATIFIKIMIN E KONVENTAVE

L I G J Nr. 8829, datë 5.11.2001 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.183 “MBROJTJA E AMËSISË, 2000””, TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS, i perditesuar

 


L I G J Nr. 8856, datë 7.2.2002 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.154 “BISEDIMET KOLEKTIVE, 1981” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS”, i perditesuar

 


L I G J Nr. 8938, datë 12.9.2002 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.176 “SIGURIMI DHE SHËNDETI NË MINIERA, 1995” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS, i perditesuar

 


LIGJ Nr. 4/2014 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS C187 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR KUADRIN PROMOCIONAL TË SIGURISË DHE TË SHËNDETIT NË PUNË”, 2006, i perditesuar

 


LIGJ Nr. 5/2014 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS C167 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË NDËRTIM”, 1988, i perditesuar

 


LIGJ Nr.8424, datë 7.12.1998 PËR RATIFIKIMIN E “INSTRUMENTIT TË AMENDAMENTIT TË KUSHTETUTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS, 1997”

 


LIGJ Nr.8425, datë 7.12.1998 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NR.144 “KONSULTIMI TRIPALËSH (STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË PUNËS)” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS

 


LIGJ Nr.8426, datë 7.12.1998 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NR.151 “MARRËDHËNIET E PUNËS (SHËRBIMI PUBLIK)” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS

 


L I G J Nr.8774, datë 23.4.2001 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.182 “FORMAT MË TË KËQIA TË PUNËS SË FËMIJËVE, 1999” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS”

 


L I G J Nr.8775, datë 23.4.2001 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.131, DATË 6.6.1970 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “CAKTIMI I PAGËS MINIMALE”

 


L I G J Nr.8786, datë 7.5.2001 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.26 “KRIJIMI I MEKANIZMIT PËR CAKTIMIN E PAGËS MINIMALE, 1928” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS”

 


L I G J Nr.8787, datë 7.5.2001 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.95 “MBROJTJA E PAGAVE, 1949”, TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS”

 


L I G J Nr.8921, datë 11.7.2002 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR. 174 “PARANDALIMI I AKSIDENTEVE TË RËNDA NË INDUSTRI, 1993”” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS

 


L i G J Nr.9147, datë 30.10.2003 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS NR.155 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “PËR SIGURINË NË PUNË, SHËNDETIN DHE MJEDISIN E PUNËS, 1981”

 


L I G J Nr.9148, datë 30.10.2003 PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT TË VITIT 2002 TË KONVENTËS NR.155 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “PËR SIGURINË NË PUNË, SHËNDETIN DHE MJEDISIN E PUNËS, 1981”

 


L I G J Nr.9197, datë 26.2.2004 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.171 “MBI PUNËN E NATËS”, 1990 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS”

 


LIGJ Nr.9278, datë 23.9.2004 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS NR.173 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “MBROJTJA E PRETENDIMEVE TË PUNËTORËVE NË RAST FALIMENTIMI TË PUNËDHËNËSIT”, 1992


L I G J Nr. 8939, datë 12.9.2002 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR. 175 “PUNA ME KOHË TË PJESSHME, 1994” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


LIGJ Nr.9320, datë 25.11.2004 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.97 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “PËR MIGRACIONIN PËR PUNËSIM”, E RISHIKUAR”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


LIGJ Nr.9703, datë 2.4.2007 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NDËRKOMBËTARE “PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË TË GJITHË PUNËTORËVE MIGRANTË DHE ANËTARËVE TË FAMILJEVE TË TYRE”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


LIGJ Nr.9732, datë 14.5.2007 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR DOKUMENTET E IDENTITETIT TË DETARËVE, E RISHIKUAR, 2003 (C185)”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


LIGJ Nr.9772, datë 12.7.2007 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR KONTROLLIN E PUNËS NË BUJQËSI, C 129, 1969”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


LIGJ Nr.9773, datë 12.7.2007 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR PUNËTORËT ME PËRGJEGJËSI FAMILJARE, C 156, 1981”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


LIGJ Nr.9809, datë 27.9.2007 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS NR.147 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR STANDARDET MINIMALE PËR ANIJET TREGTARE, 1976”, SI DHE TË PROTOKOLLIT TË VITIT 1996 TË KONVENTËS “PËR TRANSPORTIN TREGTAR”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


LIGJ Nr.9991, datë 18.9.2008 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR SHËRBIMET E PUNËSIMIT, C 88, 1948”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


LIGJ Nr.9992, datë 18.9.2008 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR POLITIKËN E PUNËSIMIT, C 122, 1964”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1