VENDIME TE KESHILLIT TE MINISTRAVE

VENDIM Nr. 64, datë 27.1.2016 PËR PROGRAMIN E NXITJES SË PUNËSIMIT TË TË RINJVE QË KANË FITUAR STATUSIN E JETIMIT.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 66, datë 12.2.2014 Për PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, REFUZIMIN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS, SI PUNONJËS ME KUAKIFIKIM TË LARTË, TË TIPIT “A/KL[1]

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 67, datë 12.2.2014 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, REFUZIMIN, RIPËRTËRITJEN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS, PËR SHËRBIME KONTRAKTUESE, TË TIPIT “C/SHK”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


 

VENDIM Nr. 68, datë 12.2.2014 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, REFUZIMIN, RIPËRTËRITJEN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS, SI PUNËTOR SHTËPIAK, TË TIPIT “A/PSH”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 70, datë 12.2.2014 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT DHE TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN ME CERTIFIKATË REGJISTRIMI NË PUNË.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 

 


 VENDIM Nr. 74, datë 12.2.2014 Për PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, REFUZIMIN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS, PËR SHËRBIME VULLNETARE, TË TIPIT “A/SHV”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


 VENDIM Nr. 75, datë 12.2.2014 Për PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, REFUZIMIN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS, SI PUNËTOR STINOR, TË TIPIT “A/PS”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 76, datë 12.2.2014 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, REFUZIMIN, RIPËRTËRITJEN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS PËR STUDENTË, TË TIPIT “A/S[1]

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 77, datë 12.2.2014 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, REFUZIMIN, RIPËRTËRITJEN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS PËR PUNËSIM NDËRKUFITAR, TË TIPIT “A/NK”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 78, datë 12.2.2014 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, REFUZIMIN, RIPËRTËRITJEN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS, PËR RASTE TË VEÇANTA, TË TIPIT “C”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 79, datë 12.2.2014 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, REFUZIMIN, RIPËRTËRITJEN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS PËR VEPRIMTARI TË PAVARUR EKONOMIKE, SI INVESTITOR, TË TIPIT “B/I”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 80, datë 12.2.2014 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, REFUZIMIN, RIPËRTËRITJEN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS PËR ANËTARË TË FAMILJES, E TIPIT “A/AF”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 

VENDIM Nr. 81, datë 12.2.2014 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, RIPËRTËRITJEN, REFUZIMIN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS, SI PUNËMARRËS, TË TIPIT “A/P”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 

VENDIM Nr. 82, datë 12.2.2014 Për PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, REFUZIMIN, RIPËRTËRITJEN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS, PËR FORMIM PROFESIONAL, TË TIPIT “A/FP[1]

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 83, datë 12.2.2014 Për PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, REFUZIMIN, RIPËRTËRITJEN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS, PËR VEPRIMTARI TË PAVARUR EKONOMIKE, SI I VETËPUNËSUAR, TË TIPIT “B/VP”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 84, datë 12.2.2014 Për PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, REFUZIMIN, RIPËRTËRITJEN DHE ANULIMIN E LEJES  SË PUNËS PËR SPORTISTË, TË TIPIT “A/SP”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 85, datë 12.2.2014 Për PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS, PËR PAJISJEN, REFUZIMIN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS, PËR TË TRANSFERUARIT  BRENDA NDËRMARRJES, TË TIPIT “A/TN[1]

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 192, datë 9.3.2016 PËR CAKTIMIN E NIVELIT BAZË TË SË ARDHURËS NGA PAPUNËSIA.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


Vendim Nr. 199, datë 11.1.2012 Për masën e financimit, kriteret dhe procedurat e zbatimit të programit të nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë të rinj .

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


V E N D I M  Nr. 207, datë 9.5.2002 Për përcaktimin e punëve të vështira ose të rrezikshme.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 248, datë 30.4.2014 PËR PROGRAMIN E NXITJES SË PUNËSIMIT TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 265, datë 7.5.2014 PËR PËRJASHTIMIN NGA DETYRIMI PËR PAJISJE ME LEJE PUNE DHE CERTIFIKATË REGJISTRIMI NË PUNË PËR SHTETASIT E REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE SHTETASIT E REPUBLIKËS SË SERBISË TË PËRKATËSISË ETNIKE SHQIPTARE.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 353, datë 24.4.2013 PËR PROGRAMIN E NXITJES SË PUNËSIMIT TË PUNËKËRKUESVE TË PAPUNË TË RINJ.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 384, datë 6.5.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË TË PUNËMARRËSVE NË RISK NGA ATMOSFERAT SHPËRTHYESE”[1]

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 422, datë 25.6.2014a PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË SHTETIT TE KATARIT, NE LIDHJE ME RREGULLOREN E PUNESIMIT TE QYTETAREVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE  NE SHTETIN E KATARIT.

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 521, datë 6.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PUNËN ME PAJISJE ME EKRAN SHFAQËS”

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 


VENDIM Nr. 522, datë 6.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME AGJENTËT KIMIKË NË PUNË

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 


VENDIM Nr. 523, datë 6.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR MBROJTJEN E PUNËMARRËSVE LIDHUR ME PUNËN E KRAHUT ME NGARKESA”[1] DHE PËR SHFUQIZIMIN E PIKAVE 15.1 DERI 15.10, TË ANEKSIT V, TË VENDIMIT NR. 312, DATË 5.5.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR SIGURINË NË KANTIER”

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 


VENDIM Nr. 550, datë 27.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME EKSPOZIMIN NDAJ AGJENTËVE BIOLOGJIKË NË PUNË”

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 


VENDIM Nr. 562, datë 3.7.2013 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË përdorimin e pajisjeve të punës në VENDIN E PUNËS

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 


VENDIM Nr. 568, datë 3.9.2014 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË, PËR PUNËSIMIN FITIMPRURËS TË ANËTARËVE TË FAMILJES SË MISIONIT DIPLOMATIK OSE POSTIT KONSULLOR

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 


VENDIM Nr. 634, datë 15.7.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PREZANTIMIN E MASAVE PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË TË GRAVE SHTATZËNA DHE NËNAVE TË REJA”

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


V E N D I M Nr. 692, datë 13.12.2001 PËR MASAT E VEÇANTA TË  SIGURIMIT DHE MBROJTJES SË SHËNDETIT NË PUNË,i perditesuar

I ndryshuar me:

  • VKM nr.742, datë 6.11.2003

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 709, datë 26.8.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE TË SHËNDETIT NË PUNË NË BORDIN E MJETEVE LUNDRUESE TË PESHKIMIT

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 1039, datë 4.12.2013 PËR FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT KOMBËTAR TË PUNËS DHE PËR CAKTIMIN E PËRFAQËSUESVE TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NË KËTË KËSHILL

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 1060, datë 14.12.2013 PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË PËRFAQËSUESVE TË ORGANIZATAVE TË PUNËDHËNËSVE DHE TË PUNËMARRËSVE NË KËSHILLIN KOMBËTAR TË PUNËS

Shkarkoje te plote ne PDF_1


VENDIM Nr.27, datë 11.1.2012 PËR PROGRAMIN E NXITJES SË PUNËSIMIT TË grave dhe vajzave NGA GRUPET E VEÇANTA,i perditesuar

I ndryshuar me:

  • VKM nr. 189, datë 2.4.2014,
  • VKM nr. 459, datë 9.7.2014,
  • VKM nr. 73, datë 27.1.2016

Shkarkoje te plote ne PDF_1


VENDIM Nr.47, datë 16.1.2008 PËR PROGRAMIN E NXITJES SË PUNËSIMIT, NËPËRMJET FORMIMIT NË PUNË,i perditesuar

I ndryshuar me:

  • VKM nr.993, datë 2.7.2008,
  • VKM nr.683, datë 5.10.2011,
  • VKM nr. 775, datë 7.11.2012,
  • VKM nr. 193, datë 2.4.2014,
  • VKM nr. 458, datë 9.7.2014 ,
  • VKM nr. 65, datë 27.1.2016

Shkarkoje te plote ne PDF_1


Vendim Nr.357, datë 6.3.2009 Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe të procedurës, për pajisjen, refuzimin dhe anulimin e lejes për punë të vazhdueshme

Shkarkoje te plote ne PDF_1


VENDIM Nr.543, datë 7.7.2010 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PUNË TË SIGURT ME BURIMET E RREZATIMEVE JONIZUESE

Shkarkoje te plote ne PDF_1


VENDIM Nr.590, datë 18.8.2011 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E PUNËMARRËSVE TË EKSPOZUAR PROFESIONALISHT NDAJ RREZATIMEVE JONIZUESE

Shkarkoje te plote ne PDF_1


VENDIM Nr.841, datë 3.12.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E PUNËMARRËSVE NGA RISQET LIDHUR ME DRIDHJEN MEKANIKE NË VENDIN E PUNËS

Shkarkoje te plote ne PDF_1


VENDIM Nr.842, datë3.12.2014 PËRMIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E SIGURISËDHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME ZHURMËN NË VENDIN E PUNËS

Shkarkoje te plote ne PDF_1


VENDIM Nr.843, datë 3.12.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E PUNËMARRËSVE NGA RISQET LIDHUR ME RREZATIMET JOJONIZUESE NË VENDIN E PUNËS

Shkarkoje te plote ne PDF_1


VENDIM Nr.844, datë 3.12.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E PUNËMARRËSVE NGA RISQET LIDHUR ME RREZATIMIN OPTIK NË VENDIN E PUNËS

Shkarkoje te plote ne PDF_1


VENDIM Nr.1012, datë 10.12.2010 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SINJALISTIKËN NË KANTIER DHE NË VENDIN E PUNËS

Shkarkoje te plote ne PDF_1


VENDIM Nr. 483, datë 29.6.2016  PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA, 2016–2020

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 484, datë 29.6.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR MBROJTJEN E PUNËMARRËSVE NGA RISQET LIDHUR ME ASBESTIN NË VENDIN E PUNËS

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 520, datë 6.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME KANCEROGJENËT DHE MUTAGJENËT NË PUNË”

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 

VENDIM Nr. 563, datë 3.7. 2013 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PËRDORIMIN E PAJISJEVE MBROJTËSE INDIVIDUALE NË VENDIN E PUNËS”[1]

 


[1] Ky vendim i Këshillit të Ministrave transpozon direktivën e BE-së 89/656/EEC, datë 30 nëntor 1989, për kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë për përdorimin nga punonjësit e pajisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës (direktiva e tretë individuale në kuptim të nenit 16(1) të direktivës 89/391/EEC).

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 


VENDIM Nr. 564, datë 3.7.2013 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË VENDIN E PUNËS”[1]

 


[1] Ky vendim i Këshillit të Ministrave transpozon direktivën e BE-së 89/654/KEE të datës 30 nëntor 1989, për kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë në vendet e punës (direktiva e parë individuale brenda kuptimit të nenit 16(1) të direktivës 89/391/KEE).

Shkarkoje te plote ne PDF_1

 

 

 


VENDIM Nr.500, datë 6.5.2009 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.751, DATË 7.11.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SEKTORIALE TË PUNËSIMIT DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E SAJ”.

Shkarkoje te plote ne PDF_1